صفحه اصلی > آموزش کارکنان > مدیریت سلامت محيط و کار 

.

   دانلود : طب کار(معاینات سلامت شغلی)           حجم فایل 21866 KB
   دانلود : شرکتهای خصوصی بهداشت حرفه ای           حجم فایل 6866 KB
   دانلود : مجموعه آموزشی روشنایی در محیط کار           حجم فایل 421 KB
   دانلود : کدهای مصوب آموزشی.xls           حجم فایل 183 KB
   دانلود : قانون نظام صنفی           حجم فایل 421 KB
   دانلود : راهنمای سامانه بهداشت حرفه ای           حجم فایل 3493 KB
   دانلود : راهنمای درجه بندی کارگاه ها           حجم فایل 1111 KB
   دانلود : راهنمای بهداشت معادن           حجم فایل 1498 KB
   دانلود : دستورالعمل جامع بازرسی بهداشت حرفه ای           حجم فایل 1111 KB
   دانلود : چک لیست گروه سلامت کار           حجم فایل 158 KB
   دانلود : بازرسي بهداشت           حجم فایل 112 KB
   دانلود : آيين نامه ايمني معدن           حجم فایل 313 KB
   دانلود : آئین نامه رسیدگی به تخلف           حجم فایل 112 KB
   دانلود : ارگونومي كاربردي ويژه كاردان و كارشناس           حجم فایل 1519 KB
   دانلود : سلامت محیط           حجم فایل 10077 KB
   دانلود : سلامت کار           حجم فایل 158052 KB
   دانلود : ارگونومی           حجم فایل 743 KB