صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سلامت مادران > دستورالعملها 

دستورالعمل ها

   دانلود : دستورالعمل ترومبوآمبولی           حجم فایل 325 KB
   دانلود : كيفيت خدمات بيمارستان           حجم فایل 87 KB
   دانلود : ماما همراه           حجم فایل 89 KB
   دانلود : استاد معين           حجم فایل 104 KB
   دانلود : پذيرش مادران           حجم فایل 89 KB
   دانلود : تست بارداري           حجم فایل 89 KB
   دانلود : تامين اجتماعي           حجم فایل 97 KB
   دانلود : سردردهاي بارداري           حجم فایل 95 KB
   دانلود : polio           حجم فایل 97 KB
   دانلود : gct           حجم فایل 88 KB
   دانلود : واكسن سرخجه           حجم فایل 256 KB
   دانلود : چسبندگي جفت           حجم فایل 109 KB
   دانلود : آمادگي براي زايمان           حجم فایل 256 KB
   دانلود : امگا ٣           حجم فایل 178 KB
   دانلود : سزارين تكراري           حجم فایل 5497 KB
   دانلود : بيمارستان هاي سطح يك ارائه خدمات           حجم فایل 181 KB
   دانلود : راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان           حجم فایل 5497 KB
   دانلود : پروستاگلاندين           حجم فایل 220 KB
   دانلود : راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان           حجم فایل 1895 KB
   دانلود : گزارش عملكرد مرگ مادر           حجم فایل 11280 KB
   دانلود : مرگ و مير مادر فوت شده           حجم فایل 1895 KB
   دانلود : قطبها           حجم فایل 658 KB
   دانلود : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه           حجم فایل 244 KB
   دانلود : فاكتور 7 نوتركيب           حجم فایل 1015 KB
   دانلود : استاندارد تسهيلات زايماني           حجم فایل 244 KB
   دانلود : بخشنامه مقيم           حجم فایل 930 KB