صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سلامت مادران > اهداف برنامه مادران 

رسالت اداره سلامت مادران   

 اداره مادران متولی كاهش بار بيماريهای ناشی از بارداري، زايمان و بعد از زايمان در مادران و نوزادان (تا10 روز اول تولد) در راستاي تعهدات ملي و بين المللي و با توجه به ارزشهاي سازماني است. وجه تمايز اين اداره با ديگر بخشهاي ارائه خدمت در مسئوليت آن براي سياستگزاري كلان در ارتقاء سلامت مادران و پاسخگويي به تغييرات ناشي از اعمال اين سياستهاست. گروه هدف اين اداره زنان خواهان بارداري، زنان باردار، زنان در حين زايمان و تا 42 روز بعد از زايمان و نوزادان تا 10 روز اول تولد هستند.

بر اين اساس ديدگاه (vision )برنامه بر اين است كه بايد هر مادري با هر وضعيتي از تندرستي، در هر زماني از بارداري، حين زايمان و پس از زايمان (تا شش هفته) به مراكز ارائه دهنده خدمات در هر كجاي نظام شبكه مراجعه و خدمت اثر بخش و كارآمد دريافت كند.

هدفهاي برنامه كشوري مراقبت از مادران

هدف كلي: ارتقاء سطح سلامت مادران و ترويج مادري سالم

هدفهاي اختصاصي:

- كاهش ميزان  مرگ ومير ناشي از بارداري و زايمان و پس   از آن

- كاهش­ميزان مرگ ومير حول وحوش تولد(Perinatal mortality)

- كاهش ميزان بيماري و معلوليتهاي ناشي از بارداري و زايمان و پس از آن

راهكارهاي برنامه

- طراحي و اصلاح برنامه كشوري مراقبت از مادران

- حمايت و نظارت بر اجراي برنامه كشوري جهت افزايش پوشش مراقبتهاي بارداري وپس از زايمان 

 - افزايش پوشش زايمان ايمن

- تامين و بهبود كيفيت مراقبتهاي مادران

فعاليت هاي برنامه مطابق با راهكارها

-         ارائه خدمات مراقبتي د رمراكز بهداشتي و درماني،پايگاه هاي بهداشتي و خانه هاي بهداشتي مطابق پروتكل هاي استاندارد ارائه خدمات

-         تدارك وتخصيص منابع مورد نياز جهت ارائه خدمات

-         آموزش وبازآموزي كاركنان

-         آموزش عمومي جامعه درباره مراقبت هاي بارداري ،زايمان و پس از زايمان

-         اجازه فعاليت به بخش خصوصي درزمينه ارائه مراقبت هاي مادران

-         فراهم كردن محل امن و فرد دوره ديده جهت انجام زايمان

-         مرور و بروزدرآوردن استانداردهاي خدمات در كليه سطوح

-         اجراي نظام پايش و ارزشيابي براي كليه سطوح ارائه خدمت و پشتيباني

-         نظارت بر وhحد هاي ارائه خدمت

-         هماهنگي با مراكز زايماني جهت تضمين و بهبود كيفيت خدمات بهداشتي

-         استقرار نظام سرويلانس مرگ مادر

دستاورد های كلی

فعاليتهاي انجام شده و اجزاء برنامه :

        I. تهيه پروتكل هاي استاندارد ارائه خدمات در سطح اول ودوم شامل:

      II اجراي نظام مراقبت مرگ مادري  

    III.  اقدام جهت تربيت عامل زايمان در روستاهاي محروم كشور  

    IV.  طراحي نظام پايش وارزشيابي:  

      V.  اقدام جهت راه اندازي بيمارستان هاي دوستدار مادر