صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > فعاليت ها و برنامه ها 

 فعاليت ها و برنامه

شرح وظایف  کارشناس برنامه سالمندان:

1.      تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود

2.      پيگيري ، هماهنگي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شيوه زندگي سالم جهت كليه پرسنل بهداشتي درماني و اقشار مختلف جامعه

3.      نظارت ، پايش و ارزشيابي نحوه اجراي برنامه در سطح شهرستان

4.      جمع آوري ، ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات ، آمار و شاخص هاي مرتبط با برنامه

5.      هماهنگي و همكاري با ساير واحدهاي درون بخشي ( واحد بيماريهاي غير واگير و آموزش سلامت و رابطين بهداشتي ) وسازمانها و ادارات برون بخشي ( مثل بهزيستي ، كميته امداد ، نهضت سواد آموزي ، شهرداري و 000 ) درجهت پيشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شيوه زندگي سالم در دوران سالمندي

6.       هماهنگي لازم جهت تشكيل كميته سلامت سالمندان و پيگيري مصوبات آن

7.      هماهنگي درخصوص تهيه ، چاپ و تكثير و توزيع جزوات ، كتابچه و پمفلت هاي آموزشي سلامت سالمندان

8.      همكاري و هماهنگي و اقدام لازم جهت معرفي برنامه ، تكريم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت هاي مختلف مانند هفته جهاني بهداشت ؛ روز جهاني خانواده و هفته سالمند.

9.      برنامه ریزی و پیگیری جهت هزینه کرد مطلوب اعتبارات برنامه سالمندان

شرح وظايف کاترشناس  برنامه سلامت میانسالان

1-    تدوين برنامه عملياتي و اجراي آن طبق برنامه زمانبندي

2-   تهيه عملكرد برنامه

3-   جمع بندي ، دسته بندي و تجزيه و تحليل و ارسال اطلاعات و آمار مربوط به سلامت ميانسالان

4-   پايش و نظارت بر عملكرد مراكز بهداشت شهرستان ها و گزارش نارسايي ها

5-   تلاش و پيگيري براي تامين و تدارك منابع مورد نياز برنامه

6-   برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز

7-   تدوين مواد آموزشي لازم براي آموزش همگاني  در زمينه سلامت ميانسالان

8-   تلاش و پيگيري در جلب مشاركت و هماهنگي متقابل درون بخشي وبرون بخشي لازم

9-   بزرگداشت روز ملي سلامت زنان و مردان ايراني

فعاليت ها وبرنامه ها:

1-    اجراي برنامه مراقبت دوره اي براي زنان 60-45 ساله در شهرستان هاي پايلوت(همدان واسد آباد)

2-    آموزش زنان 60-45 ساله در خصوص يائسگي و مباحث مرتبط با آن توسط پرسنل بهداشتي  و رابطين سلامت

3-آموزش زنان و مردان 60-25 ساله در خصوص شيوه زندگي سالم در ميانسالي

      4-آموزش رابطين سلامت (در سال  90 اجرا شده است )

شرح وظایف  کارشناس برنامه مادران:

1.      بازديد و نظارت از تسهيلات زايماني و جمع بندي آمار مربوطه

2.      بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران و تجزيه و تحليل

3.      پیگیری اجرای نظام مراقبت مرگ مادری

4.      تشكيل كميته  بررسی مرگ مادران به دلیل عوارض بارداری

5.      ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش مرگ و ميرمادران  

6.       تدوین  برنامه عملياتي

7.      پایش  و ارزشيابي برنامه مادران درمراكز شهري و روستايي

8.      آموزش برنامه مادران باردار به كارشناسان كاردانان بهورزان منطقه

9.      نظارت و بررسي بر عملكرد ماما روستا و ماماي محلي000

10.  تهيه مطالب آموزشي و پمفلت جهت كاركنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه

11.  نظارت و پایش عملکرد بهیاران و پرستاران تحت پوشش

12.  هماهنگی و همکاریهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارتقاء سطح سلامت مادران ( معاونت درمان ، پزشک قانونی، واحد های تابعه و..... )

13.  هماهنگي درخصوص برگزاري روزجهانی ماما و پرستار

شرح وظایف کارشناس برنامه جمعيت وتنظيم خانواده: 

1.      نــظارت بر كميت و كيفيت ارائه خدمات در برنامه تنظيم خانواده درمراكز شهري و روستايي و مراكز خصوصي

2.      جمع آوري و جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار موجودي مصرفي داروهاي بهداشتي  مراكز محيطي و خصوصي

3.      بررسي و برآورد داروهاي پيشگيري از بارداري و تجهيزات هر 6 ماه يكبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفي)  و تحويل از انبار دارويي معاونت بهداشتي

4.      هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح برنامه وازكتومي ثابت و سيار( پایش استادارد سازی خدمت وازکتومی )

5.      برنامه ريزي و هماهنگي برون بخشي جهت پيشبرد برنامه تنظيم خانواده

6.       ( شركت هاي خصوصي كارخانجات تأمين اجتماعي بهزيستي كميته امداد)

7.      اجراي برنامه هاي آموزشي دستور العمل نحوه مصرف وسايل پيشگيري از بارداري جهت كليه كاركنان بهداشت خانواده بهورزان پزشكان خانواده و ماماي خانواده و  بخش خصوصي در طول سال

8.      مشاركت در برنامه هاي آموزش دانشجويان و پرسنل بدو ورود سيستم بهداشتي

9.      تهيه مطالب آموزشي و پمفلت جهت كاركنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه

10.  هماهنگي درخصوص برگزاري هفته تنظيم خانواده

11.  برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مشاوره حین ازدواج از نظر محتوای آموزشی ، نحوه ارایه آموزش ها و......

12.  تهیه و ارسال کلیه اطلاعات آماری برنامه تنظیم خانواده از طریق نرم افزار و PORTALوزارت بهداشت

 

 

 

 

شرح وظایف  کارشناس  برنامه كودكان

Ø     مانا

Ø     کودک سالم

Ø     شیر مادر

Ø     نظام مراقبت مرگ کودکان59-1 ماهه  :

1.      پیگیری اجرای نظام سلامت کودکان در سطح استان ( نرم افزار CHS )

2.      تجزيه و تحليل شاخصهاي مرتبط با برنامه كودكان

3.      تشكيل كميته  بررسی مرگ کودکان 1-59 ماهه

4.      ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش مرگ و مير كودكان در سطح استان
پیگیری اجرای نظام کشوری  مراقبت مرگ کودکان 1-59 ماهه در سطح استان( نرم افزار
CSO )

5.      جمع آوري اطلاعات آماري مرگ نوزادان ، کودکان 59-1 ماهه ،  مانا وکودک سالم و انجام آناليز

6.         پیگیری  برگزاري كارگاههاي آموزشي مانا ، کودک سالم ،شیر مادر  و نظام مراقبت مرگ کودکان 59- 1 ماهه  در شهرستاهای تابعه

7.      برآورد و توزیع  شیر مصنوعی ومكمل هاي مورد نياز برنامه كودكان

8.      تهيه برنامه جامع عملياتي ساليانه مناسب با اهداف برنامه و شرايط و مشكلات موجود

9.      پيگيري ، هماهنگي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با برنامه

10.  تهيه مطالب آموزشي جهت كاركنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه

11.  پیگیری اجرای نظام ثبت موالید در استان

12.  پایش و ارشیابی برنامه های کودکان در سطح استان با توجه به برنامه های نرم افزاری ( نرم افزار CHS &CSO )

14.  هماهنگی و همکاریهای درون سازمانی و برون سازمانی به منظور ارتقاء سطح سلامت کودکان  ( معاونت درمان ،بیمارستانها وواحد های تابعه)

15.  هماهنگي درخصوص برگزاري روزجهانی شیر مادر و روزجهانی کودک

 

 

آزمون غير حضوري گروه سلامت خانواده و جمعیت  :

1- مراقبت ادغام يافته سالمندان  ، بهمن 90

2-   شيوه زندگي سالم در سالمندي  : مرداد 90

3-    مراقبت يائسگي ، آذر 90

4-    مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ( مانا  ) در سال 90

5-    مراقبت های ادغام یافته کودک سالم ( wcc ) در سال 90

6-     مراقبت های ادغام یافته سوانح و حوادث در کودکان در سال 90

7-    شیر مادر در سال 90

8-    بیماریهای زمینه ای در مادران باردار در سال 90

9-        باز آموزی دستورالعمل روشهای پیشگیر ی از بارداری و راهنمای تکمیل فرم های مراقبت های تنظیم خانواده 28/7/90

10-            امنیت کنتراسپتوها در 26/9/90