صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > آشنايي با واحد 

 معرفی گروه سلامت جمعيت ،خانواده ومدارس

رسالت : حفظ وارتقای سلامت خانواده مبتنی بر گروههای مختلف سنی و گروه های هدف ویژه در استان

مأموریت : دستيابي به جامعه ای سالم مبتنی بر اسناد بالا دستی بطوریکه تمامی گروههای سنی و گروه های هدف ویژه در خانواده ها با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه ، كيفيت زندگي مناسبی را تجربه نمایند

خانواده يكي از اساسي ترين ارکان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد ،که از افراد مختلفي تشكيل شده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها مجزا ميسازد . يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است . اين امتيازدر خانواده باعث ميشود كه اثربخشي فعاليت ها درآن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود . بنا براين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده هاي  افزایش یافته و موجبات اعتلای جامعه را فراهم می آورد .  از همین رو یکی از رویکردهای اصلی نظام سلامت برنامه ریزی مبتنی بر خانواده بوده وبه همین منظور دفتر سلامت خانواده وجمعیت  از سالهای قبل دروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي طراحی شده است.

گروه سلامت جمعيت و خانواده مهمترین مداخلات را برای ارتقای سلامت مادران و کودکان دراستان راهبری نموده و هم اکنون با وظائفی گسترده تر ، جمعیت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقای سلامت گروههای سنی جامعه را در قالب بسته های خدمات سلامت مدیریت  می نماید ، بطوریکه با برنامه ریزی و نظارت براجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروههای آسيب پذير جامعه ، مادران نوزادان كودكان میانسالان وسالمندان كشور این مهم را بانجام میرساند .

این گروه همچنان متولی اجرای عمده ترین و اصلی ترین برنامه های نظام سلامت  در  مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه  و  خانه های بهداشت هستند. بيش از 50 درصد خدمات جاري مراكز ارايه دهنده  خدمات  به نوعي به فعاليت هاي اين گروه  باز مي گردد.

 در طی دو دهه اخیر با تمرکز در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتهای انجام شده که سهم عمده آن در  حوزه بهداشت خانواده بوده توانسته است شاخصهای بسیار خوبی رادربرنامه های مربوطه  بدست آورد.

آشنايي با واحد

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

امور محوله

تلفن تماس

تلفن داخلی

دکتر شهلا نوری

رئیس گروه سلامت خانواده،جمعیت

مدیر گروه

4245414

226

بهجت غضنفرزاده

کارشناس بهداشت خانواده  

4245411

219

مریم بگلری

کارشناس بهداشت خانواده

4245411

278

زهرا مرادی پور قوام

 

کارشناس بهداشت خانواده

4245411

222

دکتر مهتا سنگستانی

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس سلامت میانسالان

4245411

223

معصومه قهرمانی

کارشناس مامایی وبهداشت پرستاری

کارشناس سلامت  مادرادان باردارر نظام مراقبت مرگ مادری و بهیارن و پرستاران

4245411

224

شیوا بزرگمهر

کارشناس بهداشت خانواده

کارشناس سلامت  سالمندان

4245411

225

 
 

4245411