صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > آشنايي با واحد 

آشنايي با واحد بهداشت محيط و حرفه ا ي

 

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

حسینعلی نوروزی

رئيس گروه بهداشت محيط و حرفه اي

-سياستگزاري برنامه هاي گروه در راستاي اهداف وزارت متبوع

- نظارت بر برنامه هاي عملياتي گروه و تلاش و پيگيري جهت پيشبرد آنها

- مشاركت در برآورد اعتبارات نيروي انساني تجهيزات

- پيگيري دستورالعمل ، بخشنامه و قوانين

برنامه بهداشت پرتوها

-برنامه بهسازي محيط روستا

- CBI ( شهر سالم و روستاي سالم )

4246004

202

3

يوسف افشار

كارشناس بهداشت محيط

كارشناس ماده 13 مراكز تهيه و توزيع و رابط آموزشي گروه

4245093

203

4

افشين حولكي

كارشناس بهداشت محيط

كارشناس نظارت بر مراكز بهداشتي و درماني و تبصره 14

4245093

206

5

فريبا اميري

كارشناس بهداشت حرفه اي

-بهداشت حرفه اي در بيمارستانها

- برنامه بهداشت كشاورزي

- برنامه بهداشت قالي بافي

- تشكيلات بهداشت حرفه اي

- پروفايل ايمني شيميايي

- كارگران ساختماني

- مشاوران بهداشت حرفه اي

4245093

203

6

حسن احمدي

كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي

-تدوين برنامه عملياتي برنامه بهداشت حرفه اي

- جمع آوري آمار ، اطلاعات كارگاهها و شاغلين

- تجزيه و تحليل شاخص ها و ارائه برنامه

4245093

216

7

لیدار رفعتی

كارشناس بهداشت حرفه ای

 

4245093

206

8

محمد رضا پيري

كارشناس عوامل فيزيكي و شيميايي

شركت در جلسات آموزشي

تهيه و تدوين پكيج در آموزشي مرتبط با شرح وظايف

بررسي تقاضاي مشاغل سخت زيان آور جهت بازنشستگي پيش از موعد

-توسعه و تدوين برنامه سنجش عامل زيان آور روشنايي نامناسب در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني

- توسعه و تدوين برنامه سنجش عامل زيان آور صدا در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني

4245093

216

9

 

كارشناس بهداشت مواد غذايي و بهداشت ( مدارس ) اماكن عمومي

-بهداشت مواد غذايي و مراكز و اماكن عمومي ، بهداشت مدارس ، آموزشگاه اصناف

4245093

204

10

مهدي خدابخشيكارشناس بهداشت محيط (‌هوا )

- كنترل آلودگي هوا

- كنترل مصرف دخانيات

- آمار و شاخص ها

- پسماندهاي شهري و روستايي

- بيماريهاي مشترك انسان و دام

- اتلاف حيوانات ناقل و زيانبار

4245093

205

 

11

 

سید علیرضا ظفر میر محمدی  کارشناس مسئول بهداشت محیط    4245093  

 

12

 

مسعود شریفیان کارشناس بهداشت  حرفه ای   4245093