صفحه اصلی > معرفی معاونت > اداره امور عمومي > آشنايي با واحد 

آشنايي با واحد

واحد امور اداري

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

عباس میرزایی

رئيس اداره امور عمومي

انجام كليه امور مربوط به اداري و اداره تمامي امور عمومي واحدهاي مربوطه

0811-4245417

233

2

شاپور فتحي

كارگزين

انجام امور مربوط به امور اداري و كميته نقل وانتقالات و كميته طرح طبقه بندي مشاغل

 

 

0811-4245417

232

 

3

 

محمد هاشم خوشنودی کارگزین صدور احكام كارگزيني و امور كارگزيني 0811-4245417 231

 

واحد نقليه

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

اسماعيل شيرزادي توكل

 مسئول نقلیه

مسئول توزيع و هماهنگي خودرو

-

552

2

حميد پوراقبال

راننده

نقليه

-

552

3

جلال شيرخاني

راننده

نقليه

-

552

4

مرتضي شيري شمس

راننده

نقليه

-

552

5

محمد دهباني

راننده

نقليه

-

552

 

 واحد دبیرخانه

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

حوري جلالي

اپراتور

مسئول دبيرخانه - اداری و محرمانه

0811-4245401-5

277

2

منيژه قائمي

متصدی امور دفتری

اسكن نامه ها

 

-

275