صفحه اصلی > معرفی معاونت > روابط عمومي > عملکرد روابط عمومی در سال 92 

خلاصه عملکرد روابط عمومی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

در سال 1392

 

ردیف

 

موضوع ، عنوان برنامه

 

زمان اجراء

 

تعداد

گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مشارکت کننده در برنامه ها

و شرح خلاصه اقدامات انجام شده

1

مشارکت در برگزاری

هفته ملی سلامت 92

18  الی 24 فروردین ماه

بیش از

100   برنامه

روابط عمومی دانشگاه ، کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها و برگزاری برنامه های مثل : همایش یکروزه ، نمایشگاه ، سخنرانی مسئولین  وکارشناسان در مجامع ( مدارس ، دانشگاه ها ، پادگانها و..)و نماز جمعه ،پیاده روی ، دوچرخه سواری ،کوه پیمایی ، برگزاری سایرمسابقات ورزشی و علمی ( مقاله نویسی ، نقاشی و...) و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی ، سایت و ماهنامه دانشگاه و همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات

2

مشارکت در بر گزاری همایش روز جهانی دندانپزشک

23  فروردین

-

گروه بهداشت دهان و دندان و انجام سخنرانی توسط مسئولین و تقدیر از تعدادی دندانپزشک با اهداء لوح  و هدیه و درج مقاله و متون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه .

3

مشارکت در برگزاری هفته جهانی

جامعه ایمن

3  الی  9 اردیبهشت ماه

20 برنامه

گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریها و واحد آموزش وارتقاء سلامت ، معاون فنی و اجرایی درمرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با برگزاری کلاسهای آموزشی و سخنرانی و... همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات

4

مشارکت در برگزاری  همایش روز جهانی ماما

15  اردیبهشت ماه

-

معاونت درمان ،روابط عمومی دانشگاه ،گروه  سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با برگزاری همایش یک روزه  و انجام سخنرانی توسط مسئولین و تقدیر از ماما ها با اهداء لوح و هدیه.همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

5

مشارکت در  برگزاری روز جهانی فشار خون

27 اردیبهشت ماه

-

گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و  سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

6

مشارکت در  بر گزاری روز جهانی تالاسمی

28  اردیبهشت   ماه

-

گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار در   LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات .

 

7

به مناسبت روز جهانی و

هفته ملی بدون دخانیات

10   خرداد    ماه

3  الی  10  خرداد

-

گروه  مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و ماهنامه دانشگاه. همچنین درج شعار در  LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

8

مشارکت در بر گزاری بر نامه های روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان

13 تیر ماه

-

گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی . همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات و برگزاری همایش دو روز ه زئو نوزها با حضور مسئولین مرکز مدیریت بیماریها و کارشناسان 44 دانشگاه علوم پزشکی کشور در همدان .

9

مشارکت در  بر گزاری  هفته جمعیت و

تنظیم خانواده

20  الی 26  تیر ماه

-

گروه  سلامت خانواده و جمعیت  در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه.

10

مشارکت در  بر گزاری  هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

10  الی 16  مرداد  ماه

-

گروه  سلامت خانواده و جمعیت  در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه.

11

مشارکت در  بر گزاری  بر نامه های روز پزشک

1  شهریور ماه

-

روابط عمومی دانشگاه ، معاونین  و برگزاری همایش یک روزه و تجلیل از کلیه پزشکان  استان همراه با سخنرانی توسط مسئولین . همچنین درج شعار در  LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

12

مشارکت در  بر گزاری  روز  بهورز

12  شهریور ماه

10 مورد

روابط عمومی دانشگاه ، گروه گسترش  استان  و شهرستانها  و برگزاری همایش یک روزه و تجلیل از کلیه بهورزان  استان همراه با سخنرانی توسط مسئولین .

13

مشارکت در  بر گزاری  برنامه های

روز  جهانی قلب

2 مهر ماه

-

روابط عمومی دانشگاه ، گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

14

مشارکت در  بر گزاری  برنامه های

روز  ملی سل

23 مهر ماه

-

گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و...  درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

15

مشارکت در  بر گزاری  بر نامه ها به مناسبت        روز  جهانی غذا

24 مهر ماه

-

واحد تغذیه در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار در سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات

16

مشارکت در  بر گزاری  برنامه ها به مناسبت هفته بهداشت روان

23  الی  30  مهر  ماه

-

واحد سلامت روان در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و...  درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات.

17

به مناسبت

 روز  جهانی دیابت

23 آبان ماه

-

روابط عمومی دانشگاه ، گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات

18

مشارکت در  بر گزاری  برنامه های هفته مبازره با ایدز

5  الی  12 آذر  ماه

-

روابط عمومی دانشگاه ، گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه  ، بر گزاری  نشست خبری با حضور اصحاب رسانه استان ، همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات ، بازدید از خانوادهای مبتلایان به ایدز ، بازدید مسئولین از مرکز کلینیک مثلثی همدان ،  DIC زنانو سایر برنامه های متنوع دیگر . حضور معاون امور بهداشتی در  خبره ویژه صدا و سیما و انجام سخنرانی در طول هفته .

19

مشارکت در  بر گزاری  هفته ملی مبارزه

 با سرطان

8  الی  15 بهمن  ماه

-

گروه  پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری.

20

مشارکت و  بر گزاری  ایام ا.. دهه مبارک فجر92 

10  الی  22  بهمن ماه

-

با همکاری روابط عمومی و کمیته استانی برگزاری ایام ا...دهه فجر :

عملكرد حوزه معاونت  امور بهداشتي دانشگاه در ايام ا...دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي سال 1392

1-مكاتبه با كليه روساي مراكز بهداشت شهرستانها قبل از فرا رسيدن ايام ا... دهه مبارك فجر ، در خصوص  لزوم آمادگي براي  تجليل سي و پنجمين سالگرد  پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و  بر گزاري برنامه هاي متنوع در طول ايام دهه و حضور  مديران و مسئولين مراكز بهداشت شهرستانها  در  جلسات و نشستهاي شهرستاني و بيان دستاوردهاي انقلاب اسلامي در زمينه سلامت و نتايج حاصله .

2-خريد لوازم آذين بندي از قبيل: پرچم جمهوري اسلامي ، ريسه چراغهاي رنگي،  انواع پرچمهاي  مخصوص ايام دهه فجر ، تهيه بنر و  پرده نوشته و...نصب در معرض ديد عموم در  سطح مراكز .

3- تهيه فهرست آخرين شاخصهاي سلامت استان  و  مقايسه آنها با شاخصهاي سلامت قبل از  انقلاب و  ارسال به حضور معاونت سلامت وزارت متبوع ، رياست دانشگاه ، نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي ، استانداري ، فرمانداري ، و ساير مسئولين  استاني مرتبط با امر سلامت  .

4- ارسال  فهرست  مذكور (آخرين شاخصهاي سلامت استان و...) براي مديران شبكه ها و  روساي مراكز  بهداشت شهرستانها به منظور بيان در نشستهاي شهرستاني در طول ايام .

5- بيان دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي در زمينه سلامت  و نتايج حاصله توسط معاونت بهداشتي ، مديران ، كارشناسان و... در نشستهاي استاني و شهرستاني  .

6-ديدار از جانبازان ،خانواده هاي معظم شهداء و شركت در مراسم عطر افشاني و غبار روبي  گلزار شهداء  در شهرستانها توسط مديران وكاركنان مراكز بهداشت .

7-آذين بندي  مركز بهداشت استان  ، مراكز   بهداشتي درماني و  واحدهاي تابعه در كليه شهرستانها .

8-افتتاح مركز بهداشتي درماني روستايي كوزره از توابع مركز بهداشت شهرستان همدان در  مورخ 20/11/92 (هشتمين روز از  دهه مبارك فجر ) با حضور رياست دانشگاه ، معاونت بهداشتي ، فرمانداري و ساير مديران وكاركنان ادارات  منطقه .

9-افتتاح خانه بهداشت كمالوند در شهرستان نهاوند در موخ 21/11/92 با حضور مسئولين محلي شهرستان .

10-  افتتاح خانه هاي بهداشت شمس آباد و كمك سفلي در شهرستان اسد آباد در تاريخ21/ 11/ 92 با حضورمسئولين محلي شهرستان .

21

مشارکت در  بر گزاری  روز سلامت مردان

(سما )

1  اسفند

-

گروه  سلامت خانواده و جمعیت  در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با توزیع مواد آموزشی ، و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و همچنین درج شعار  در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات و سخنرانی در برنامه تلویزیون مرکز همدان.

22

مشارکت در  بر گزاری  روز ملی بهداشت محیط

11  اسفند

-

گروه  مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با توزیع مواد آموزشی ، و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و ماهنامه دانشگاه ، همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات ، و بر گزاری  همایش یک روزه در مرکز استان ، سخنرانی و تقدیر از فعالان با اهداء لوح وهدیه .

23

مشارکت در  بر گزاری  روز سلامت زنان

(سبا )

17  اسفند

-

گروه  سلامت خانواده و جمعیت  در مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با توزیع مواد آموزشی ، و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و سخنرانی در برنامه تلویزیون و رادیو  مرکز همدان.

24

مشارکت در هماهنگی و اجراء برنامه های کشیک نوروزی

از 25 اسفند 92  الی  15 فروردین 93

- کشیک 20 روزه

-66 مرکز فعال شبانه روز و نیمه وقت

- 301 نفر روز در ستاد استان

-102 تیم عملیاتی در سطح شهرستانهای استان

استانداری ، فرمانداری ، دفتر ریاست دانشگاه ، دفتر معاونت امور بهداشتی و معاونین ،گروه  مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای ، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ، امور آزمایشگاه ها ، گروه گسترش شبکه ها ، واحد دارویی در مرکز بهداشت استان با هماهنگی مراکز بهداشت شهرستانها نسبت به  آماده سازی نیروهای عملیاتی برای برنامه های کشیک نوروزی  با تهیه وسایل و مواد اولیه مورد نیاز  همچنین تهیه و توزیع مواد آموزشی ، نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی ، سایت و ماهنامه دانشگاه .

لازم به ذکر است که  مراکز شبانه روزی بطور 24 ساعته ، مراکز سر راهی در وقت اداری ، کشیک بهداشت محیط به صورت سه شیفته (شبانه روز )، کشیک هاری و بیماریها ، کشیک سر پرستی ، آزمایشگاه و دارویی در وقت اداری فعال و سایر ساعات به طور آنکال انجام وظیفه نموده اند ، که خوشبختانه هیچ گونه اپیدمی بیماری و... بروز پیدا نکرد وآمار وعملکرد مربوطه طی فرمهای ویژه در زمان خود گزارش گردیده است .

25

تعداد خبر و مقاله درج شده در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه

طول سال 92

450مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و شهرستانها ، همچنین همکاری مناسب دفتر ریاست دانشگاه ، روابط عمومی ، معاونین دانشگاه و اداارات مرتبط با امر سلامت در سطح استان .

26

تعداد خبر و مقاله درج شده در

ماهنامه دانشگاه

در طول سال 92

70 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

27

 

تعدادبازدید کننده ها از سایت معاونت امور بهداشتی

در طول سال 92

407912نفر

 

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

و با  35  در صد افزایش نسبت به سال 91

28

درج شعار در LED مرکز بهداشت استان

در طول سال 92

بیش از  600 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

29

تعداد برنامه آموزشی تلویزیونی طی برنامه سلامت و اخبار پخش شده از مرکز همدان

در طول سال 92

55 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

 

30

تعداد برنامه آموزشی و پیام رادیویی، طی  برنامه های مختلف سلامت و اخبار پخش شده

در طول سال 92

75مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

 

31

تعداد پیامکهای ارسال شده

در طول سال 92

45000مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

 

32

مشارکت در بر گزاری  کنگره ها ، کارگاه  و دوره های آموزشی

در طول سال 92

237 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

(کار گاه 74مورد +جلسات آموزشی 159 + نشست خبری 4 مورد )

33

مشارکت در بر نامه های آموزشی حضوری و غیرحضوری )

در طول سال 92

8580  نفر

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

 

34

مشارکت در تهیه بر -نامه سلامت تلویزیون

در طول سال 92

25 مورد

با همکاری و حضور کارشناسان کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

35

مشارکت ، هماهنگی و تهیه فیلمهای آموزشی 90ثانیه ای

در طول سال 92

18 مورد

با همکاری مدیران ، مسئولین وکارشناسان کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

36

هماهنگی و درج شعار در سر برگ نامه ها در مناسبتهای سلامت

در طول سال 92

22 نوبت

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و معاونین دانشگاه و ادارات مرتبط با سلامت

37

هماهنگی و درج خبر ، مقاله با عناوين و موضوعات مرتبط با حوزه سلامت در جرايد و روزنامه ها

در طول سال 92

30 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان

38

مشارکت در برگزاری سایرمناسبتها ( روز پدر ، روز زن ، هفته دولت ، ایام دهه فجر و...)

در طول سال 92

-

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و

درج مطلب و شعار در سایت معاونت امور بهداشتی ، مشارکت در برنامه ها و    بر گزاری جلسات و آئینهای مربوطه ، آذین بندی مراکز ، افتتاح و کلنگ زنی مراکز و...

39

مشارکت در بر گزاری مراسم تودیع و معارفه

در طول سال 92

2 مورد

مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت شهرستانها

40

پیگیری و اقدام در خصوص نامه های رسیده

در طول سال 92

890 مورد

اقدام اساسی ، ارسال پاسخ و ....

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان