صفحه اصلی > معرفی معاونت > روابط عمومي > آشنايي با واحد 

ديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

علی افسر

مسئول روابط عمومي

0811-4245515

209

2

شهره مجد

 

سوپروایزر کامپیوتر ، مسئول وب سايت ، آموزش و انجام امور محوله

 

0811-4245515

286

3

 

ابوالفضل گلي

 

  تكنسين روابط عمومي

0811-4245515

229
   دانلود : دفتر آموزش و ارتقای سلامت           حجم فایل 1520 KB