صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه آموزش و ارتقاء سلامت > رسانه هاي آموزشي > سال ٨٩ 

آموزش های غیر حضوری در سال 89

   دانلود : مروري بر داروهاي ژنريك ١           حجم فایل 30138 KB
   دانلود : كازگاه مديريت كيفي در آزمايشگاه           حجم فایل 219 KB
   دانلود : روانپزشكي بزرگسالان           حجم فایل 2143 KB
   دانلود : بهداشت كشاورزي           حجم فایل 219 KB
   دانلود : برنامه ريزي آموزشي           حجم فایل 434 KB
   دانلود : بازآموزي سل 89           حجم فایل 1080 KB
   دانلود : باز آموزي طب كار           حجم فایل 4723 KB
   دانلود : آنفلوانزا           حجم فایل 1080 KB
   دانلود : بيماريهاي قلبي و عروقي           حجم فایل 9310 KB
   دانلود : راهنماي كشوري مبارزه با سل           حجم فایل 672 KB
   دانلود : تومورماركرها           حجم فایل 10939 KB
   دانلود : پزشك ديابت           حجم فایل 672 KB
   دانلود : مهارت ارتباطی در مدیریت آموزشی           حجم فایل 331 KB
   دانلود : مالاريا           حجم فایل 1582 KB
   دانلود : ايدز           حجم فایل 811 KB
   دانلود : التور           حجم فایل 1582 KB
   دانلود : دخانيات           حجم فایل 327 KB
   دانلود : مروري بر داروهاي ژنريك ٤           حجم فایل 136 KB
   دانلود : مروري بر داروهاي ژنريك ٣           حجم فایل 13078 KB
   دانلود : نسخه نويسي و نسخه پيچي           حجم فایل 136 KB
   دانلود : بهداشت استخرهاي شنا           حجم فایل 887 KB