صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > سوانح و حوادث > ثبت سوانح و حوادث 

فرم معرفي اجمالي برنامه هاي اجرايي دانشگاه

1-عنوان برنامه:

برنامه ثبت سوانح وحوادث در كليه بيمارستانها

3-مجري برنامه:

معاونت بهداشتي   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

4- سابقه برنامه : از سال 83 همزمان با اولين شهر پايلوت جامعه ايمن كبودرآهنگ اجرا شده است .

5- اهداف برنامه : 1- دستيابي به آمار سوانح وحوادث در استان از نظر كمي 2- دستيابي به آمار سوانح وحوادث در استان از نظر كيفي 3- دستيابي به ثبت دقيق  4- استخراج آمار واولويتهاي استان 5- استفاده از اولويتها در جهت شناسايي

                                شرايط  غير ايمن در استان و   كمك به اجراي جامعه ايمن

6- شاخصهاي عمده برنامه: ميزان بروز حوادث كاهش ميزان مرگ ومير ناشي از سوانح و حودث كاهش ميزان معلوليتها وزيانهاي  ناشي از حوادث

7- منابع اعتباري برنامه : مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور

8 – وضعيت فعلي برنامه : دريافت آمار سوانح وحوادث آخر سال طبق برنامه مركز مديريت حوادث وفوريتهاي پزشكي كشور كه

                                           معاونت بهداشتي ابتداي هر سال به بيمارستانهاي استان تحويل مي دهد تجزيه وتحليل آن و ارسال به

                                            مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

9- روند برنامه در 5 سال اخير: روند برنامه در پنج سال به همين ترتيب كه آمار از سطح بيمارستانها جمع آوري وآناليز گرديده وبه مركز مديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي كشور ارسال گرديده است كه در ابتداي برنامه با                                                     مشكلات زيادي از نظرثبت موارد چه از نظر كمي وكيفي داشتيم كه باجلسات ورايزني هاي مختلف به

                                                     ثبت دقيق دست يافته ايم .

10 – ادامه  برنامه :در حال حاضر روند ثبت و آناليز آمار در سطح استان اجرا مي گردد.طبق هماهنگيهاي انجام شده با واحد

                              انفورماتيك دانشگاه ، آمار مربوطه در سيستم ثبت بيمارستان ادغام و ثبت آمار ارتقاءكيفي و كمي خواهد                    داشت

   دانلود : پیشگیری از مسمومیت           حجم فایل 4674 KB