صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > سوانح و حوادث > برنامه جامعه ايمن 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

1-عنوان برنامه:

       پيشگيري از حوادث بر مبناي مدل جامعه ايمن

2- مجري برنامه :                                  معاونت بهداشتي –  گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

3- سابقه برنامه : در شهرستان كبودراهنگ به صورت پايلوت از سال 82 و در شهرستانهاي اسدآباد،ملاير، كبودرآهنگ از سالهاي 84

                              و 85 در حال پيگيري ميباشد

4- اهداف برنامه : اجراي برنامه ارتقاي ايمني در  ناحيه 21 شهرستان همدان در سال 1390و فعال نمودن برنامه

                               در شهرستانهاي اسدآباد ، ملاير ، كبودر آهنگ بر مبناي مدل جامعه ايمن

5- شاخصهاي عمده برنامه:1-آمار و اطلاعات مرتبط با شرايط غير ايمن در منطقه اجراي برنامه مرتبط با سازمانها و ادارات مختلف

                                            2- ميزان بروز حوادث

6- منابع اعتباري برنامه : ادارات عضو جامعه ايمن و مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور

7 – وضعيت فعلي برنامه : طي جلساتي كه با نمايند گان  ادارات  وسازمانهاي ذيربط برگزار كرديم ناحيه 21 شهرداري شهرستان همدان

                                          با نظر ارگانها بعنوان منطقه  جامعه ايمن تعيين گرديد.در شهرستانهاي اسد آباد ، ملاير وكبودرآهنگ از

                                          سال 90 قرار است برنامه ادامه پيدا كند.

8- روند برنامه در 5 سال اخير: به علت عدم همكاري سازمانها روند كندي در شهرستانهاي مجري داشته است.

9 ادامه  برنامه : علاوه بر فعال نمودن برنامه در شهرستانهاي مجري (اسدآباد، ملايرو كبودراهنگ )در صورت حمايت وهمكاري

                                  از اجراي برنامه و فعال شدن ادارات و سازمانهاي عضو در ناحيه 21شهرس همدان برنامه جامعه ايمن با

                                 محوريت شهرداري به اجرا در خواهد آمد  با هدف عضويت در  جامعه ايمن جهاني