صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > بيماري هاي ژنتيك > برنامه مراقبت و كنترل بيماري pku 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

1-عنوان برنامه:

برنامه كشوري كنترل فنيل كتونوري

2-مجري برنامه:

معاونت بهداشتي –  گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

3-سابقه برنامه:

برنامه كشوري كنترل فنيل كتونوري ( PKU ) از سال 1385در استان همدان شروع گرديده است.

4-اهداف برنامه:

a)      كاهش بروز بيماري

b)      كاهش معلوليت جسمي بيماران

c)      كاهش عقب ماندگي ذهني در بيماران

d)      كاهش صدمه به خانواده به عنوان واحد زير بنايي اجتماع 

5- شاخصهاي عمده برنامه :

a)       ميزان شيوع PKU در يك منطقه طي يك سال گذشته

b)       ميزان بروز PKU در يك منطقه طي يك سال گذشته

c)       ميزان استفاده پوشش استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري مدرن در زوجين ناقل PKU

d)       ميزان انجام آزمايشات ژنتيك در زوجين ناقل PKU

6-منابع اعتباري برنامه:

بودجه اختصاص يافته از مركز مديريت بيماريها

7-وضعيت فعلي برنامه:

بيماران مبتلا به PKU شناسايي شده توسط متخصصين به تيم مراقبت باليني كه شامل پزشك،كارشناس تغذيه،روانشناس و مددكار اجتماعي بوده و در بيمارستان منتخب استان و در درمانگاه PKU  مشغول فعاليت مي باشند معرفي مي گردند.مشخصات بيماران جهت مشاوره ژنتيك خانواده بيمار به شهرستانها اعلام شده و پس از مشاوره خانواده بيمار ، آزمايشات ژنتيك لازم براي والدين درخواست مي گردد با استفاده از تكنيك نشخيص پيش از تولد در صورت بارداري مادر، جنين از نظر ابتلا به PKU مورد بررسي قرار گرفته و در صورت ابتلا به بيماري سقط جنين صورت مي گيرد.  زوجين ناقل PKU توسط مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تا زمان تكميل خانواده و درنهايت تا استفاده از روشهاي دائمي پيشگيري از بارداري  تحت مراقبت و پيگيري قرار مي گيرند. اطرافيان نزديك بيمار نيز در صورت ازدواج فاميلي مشاوره شده و از نظر ناقل بودن براي PKU مورد بررسي قرار مي گيرند.

8- روند برنامه در 5 سال اخير:

از سال 1385 تا كنون 36 بيمار مبتلا به PKU  شناسايي و تحت رژيمهاي درماني و مراقبت هاي باليني قرار گرفته اند و در طول اين مدت 2 جنين بعلت ابتلا به PKU در استان سقط گرديده است .

9- ادامه برنامه :

علاوه بر ادامه روند فعلي برنامه طبق دستورالعمل كشوري درصورت ايجاد بستر مناسب و ايجاد مقدمات لازم غربالگري PKU در نوزادان در سطح استان اجرا خواهد شد .