صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > بيماري هاي ژنتيك > پيشگيري از بروز تالاسمي ماژور 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

1-عنوان برنامه:

برنامه كشوري پيشگيري از بروزبتا تالاسمي  ماژور

2-مجري برنامه:

معاونت بهداشتي –گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

3-سابقه برنامه:

برنامه كشوري پيشگيري از بروزبتا تالاسمي  ماژوراز سال 1376در استان همدان شروع گرديده است.

4-اهداف برنامه:

a)       شناسايي زوجهاي ناقل تالاسمي در متقاضيان ازدواج

b)       مراقبت  ويژه از زوج هاي ناقل تالاسمي شناسايي شده براساس فلوچارت مراقبت

c)       شناسايي والدين بيماران تالاسمي ماژور

d)       مراقبت از والدين بيماران تالاسمي ماژور واجد شرايط بارداري براساس فلوچارت مراقبت

e)      استفاده از امكانات موجود تشخيص پيش از تولد به منظور كاهش بروز بيماري تالاسمي ماژور 

5- شاخصهاي عمده برنامه :

a)       ميزان شيوع بتاتالاسمي ماژور در يك منطقه طي يك سال گذشته

b)       ميزان بروز بتاتالاسمي ماژور در يك منطقه طي يك سال گذشته

c)       ميزان استفاده پوشش استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري مدرن در زوجين ناقل تالاسمي

d)       ميزان انجام آزمايشات ژنتيك در زوجين ناقل تالاسمي

e)       درصد زوجهاي ناقل شناسايي شده بين متقاضيان ازدواج

6-منابع اعتباري برنامه:

بودجه اختصاص يافته از مركز مديريت بيماريها و درآمدهاي حاصل از اجراي غربالگري در شهرستانها

7-وضعيت فعلي برنامه:

 برنامه كشوري پيشگيري از بروزبتا تالاسمي  ماژوراز سال 1376در استان همدان شروع گرديده و ادامه دارد.در اين برنامه تمامي زوجين متقاضي ازدواج از مراكز ثبت ازدواج به مراكز مشاوره معرفي شده و كليه زوجين از نظر ابتلا به تالاسمي مينور مورد بررسي قرار مي گيرند ،زوجيني كه هر دو ناقل تالاسمي باشند تحت مشاوره ويژه قرار گرفته ودر صورت تصميم به ازدواج از امكانات موجود تشخيص پيش از تولد به منظور كاهش بروز بيماري تالاسمي ماژور   استفاده مي نمايند. زوجين ناقل تالاسمي توسط مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تا زمان تكميل خانواده و درنهايت تا استفاده از روشهاي دائمي پيشگيري از بارداري  تحت مراقبت و پيگيري قرار مي گيرند. والدين بيماران تالاسمي ماژور واجد شرايط بارداري نيز تحت مراقبتهاي فوق قرار مي گيرند.

8- روند برنامه در 5 سال اخير:

 با استفاده  از امكانات موجود تشخيص پيش از تولد ميزان بروز بيماري در 5 سال اخير 5 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور در استان متولد شده است كه هر 5 مورد بروز  در زوجيني كه مزدوج قبل از سال 1376 بوده و تحت غربالگري تالاسمي قرار نگرفته اند روي داده است. از سال 1385 تا كنون 16 مورد جنين  مبتلا به تالاسمي ماژور با استفاده از آزمايشات تشخيص پيش از تولد در زوجين ناقل تالاسمي شناسايي و سقط گرديده اند.

9- ادامه برنامه :

علاوه بر ادامه روند فعلي برنامه طبق دستورالعمل كشوري ، ارتقاء مهارت مشاوره و بالا بردن كيفيت آزمايشات غربالگري و ايجاد حساسيت لازم در بين متخصصين زنان و ماماها در تشخيص تالاسمي مينور در بين مزدوجين قبل از سال 1376 در زمان بارداري  جزء اهداف مهم برنامه مي باشد.