صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور دارويي > فعاليت ها و برنامه ها 

فعالیت ها و برنامه های واحد دارویی

1 - ارتقاء عملكرد واحد دارويي در سطح ستاد ،‌انبارهاي دارويي و داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني در سطح استان

2 - نظارت بر تامين كليه داروهاي مورد نياز مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش استان اعم از اقلام طرح پزشك خانواده و خانه هاي بهداشت

3 - تامين اقلام تنظيم خانواده و مكمل ها و توزيع به واحدهاي تحت پوشش

4 - ارتقاء سطح آموزشي پرسنل با برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و غير حضوري

5 - به حداقل رساندن ضايعات دارويي

6 - به حداقل رساندن كسورات دارويي

7 - ارتقاء سيستم نظارت و پايش

8 - اجراي طرح نظام نوين مالي ( حسابداري تعهدي ) در واحدهاي دارويي به نحو احسن