صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور دارويي > آشنايي با واحد 

آشنایی با واحد دارويي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

دكتر بهناز داها

كارشناس دارويي

مسئول واحد امور دارويي استان

0811-4245416

247

2

عليرضا نجفي

بهيار

انجام امور محوله در ستاد

0811-4245416

247

3

 

 

0811-4245416

247