صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > معرفي گروه > خط مشي 

خط مشي كيفيت گروه گسترش

هدف اصلي گروه گسترش ايجاد دسترسي به منظور ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه مطلوب و قابل قبول براي آحاد جامعه مي باشد كه جهت نيل به آن، اهداف ذيل را بعنوان چارچوب اهداف كيفي لحاظ نموده است.

*    پوشش كامل شبكه هاي بهداشتي درماني مطابق با طرح گسترش مصوب.

*    آموزش اثر بخش ، مستمر و هدفمند جهت ارتقاء سطح علمي و فني كاركنان به عنوان اصلي ترين سرمايه هاي سازمان

*    تربيت نيروي كارآمد بهورز به منظور اجراي موثر فرآيندها و تاكيد بر كيفيت خدمات و فعاليتها.

*    نظارت بر مراكز بهداشت شهرستانها به منظور ترغيب آنان جهت ارائه خدمات بهتر و با كيفيت بيشتر.

*    ارتقاء سطح رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع .

*    ترويج فرهنگ مديريت مشاركت جو و ارتقاء كيفيت و بهره وري.

*    به روز آوري اطلاعات و استفاده مناسب از منابع اطلاعاتي با تكيه بر فن آوري روز.

*    ايجاد تسهيلات لازم جهت جلب و هدايت مشاركت مردمي.

        با الهام از تعاليم عاليه اسلامي متعهد مي گرديم با تقويت انضباط كاري و ايجاد انگيزه در جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر از هيچ گونه تلاش و كوششي فرو گذار نباشيم.