صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > معرفي گروه > ماموريت 

ماموريت سازماني گروه

گروه گسترش شبکه های بهداشتی درمانی ، آمار و کامپیوتر بعنوان یکی از گروههای اصلی معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی بوده و حوزه فعالیت آن در کلیه شهرستانهای تابعه استان در 4 واحد زیر مجموعه ( گسترش – آمار – بهورزی و مشاركت مردمي ) میباشد. این گروه تلاش مینماید با بهره گیری از فن آوری روز و در دسترس و با تکیه بر طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی مصوب نسبت به :

    1- راه اندازی، حفظ و نگهداری واحدهای بهداشتی درمانی

   2- جذب ، پذیرش ، آموزش و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز ( آموزش بهورزان ، نيروهاي طرحي ، استخدامي و قراردادي و ..)

   3- خرید ،توزیع و بهبود استاندارد تجهیزات

   4- جلب مشارکت مردمی

   5- جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نرم افزارها و فرمهای آماری و بانكهاي اطلاعاتي

   6- اجرای برنامه پزشك خانواده

   7- توانمندسازی نیروی انسانی در اجرای برنامه های بهداشتی – درمانی فعالیت مي نماید.

          و براین باور است که کارشناسان شاغل در واحدهای استانی و شهرستانی بعنوان اصلی ترین و محوری ترین کانون توجه بوده و با ارزش گذاری به حرمت و شان انسانی آنان و تکریم ارباب رجوع و مشتریان خارج سازمان از قبیل کارکنان ستادی سایر واحدها ، کارکنان محیطی، اعضاء شورا و هیئت امنا ، سازمان بیمه ، رابطین بهداشتی تلاش می نمایدرضایت آنان را فراهم نماید.