صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > امور مشترك واحدها > پايش و ارزشيابي برنامه ها 

پايش و ارزشيابي برنامه ها

   دانلود : چك ليست نيروي انساني           حجم فایل 67 KB
   دانلود : چك ليست پروژه ها           حجم فایل 101 KB
   دانلود : برنامه بازدید گروه گسترش ماه           حجم فایل 156 KB
   دانلود : چك ليست زيج در سطح ستادي شهرستان           حجم فایل 58 KB
   دانلود : چك ليست زيج پرسنل محيطي           حجم فایل 66 KB
   دانلود : چك ليست بازديد گروهي زيج           حجم فایل 58 KB
   دانلود : چك ليست آموزش و بازآموزي           حجم فایل 109 KB
   دانلود : چك ليست پايش مدير و مربيان بهورزي           حجم فایل 704 KB
   دانلود : چك ليست برنامه رابطين           حجم فایل 859 KB
   دانلود : چك ليست ستاد           حجم فایل 286 KB