صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > عوامل زيان آور محيط و كار  > شيميايي 

عوامل  شيميايي

   دانلود : ايمني در نگهداري مواد شيميايي           حجم فایل 50 KB
   دانلود : عبارات خطر در بر چسب گذاری مواد شيميایی           حجم فایل 57 KB
   دانلود : ارائه خدمات سلامت در حوادث شيميايي در مراكز بهداشتي درماني           حجم فایل 189 KB
   دانلود : داروها و پادزهر هاهاي مورد نياز در هنگام بروز حادثه شيميايي           حجم فایل 112 KB
   دانلود : برنامه پنجم ایمنی شيميائی           حجم فایل 65 KB
   دانلود : عوامل زيان آور شيميايي           حجم فایل 70 KB
   دانلود : تدوين ايمني شيمياي استان           حجم فایل 1248 KB
   دانلود : گاز شهري           حجم فایل 1544 KB
   دانلود : دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم           حجم فایل 197 KB
   دانلود : دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی           حجم فایل 171 KB
   دانلود : دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی           حجم فایل 197 KB
   دانلود : دستورالعمل حمل و نقل جادهاي مواد شيميايي و سموم           حجم فایل 113 KB
   دانلود : دستورالعمل تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی           حجم فایل 78 KB
   دانلود : تدوين نامه ايمني شيميايي استان           حجم فایل 1248 KB
   دانلود : آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي           حجم فایل 78 KB
   دانلود : مواد شيميايي خطرناك           حجم فایل 675 KB
   دانلود : روشهاي نمونه برداري از گازها و بخارات جذب مستقيم           حجم فایل 1455 KB
   دانلود : air sampeling           حجم فایل 1457 KB