دوشنبه ٢٨ اسفند
در آخرین چهارشنبه سال بچه ها را با خطر تنها نگذاریم.
 • ارتقاء شاخص های فنی حوزه بهداشت در سال 96
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان همدان، آخرین جلسه مدیران گروه های فنی و اجرایی با معاون بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

 • معدوم سازی انواع مواد غذایی غیر بهداشتی توسط بازرسان بهداشتی
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان همدان، با شروع طرح سلامت نوروزی 3205 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم گردید.

 • آزمایشگاه معاونت بهداشتی همدان منتخب کشوری شد
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان همدان، آزمایشگاه مرکز بهداشت استان همدان به عنوان آزمایشگاه مرجع انتخاب شد.

 • شهردار جوان همدان، مجوز پروانه ساخت مراکز نواب، آموزش بهورزی و پایگاه سلامت الزهرا را صادر کرد
  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان همدان، در جلسه مشترک این معاونت با مهندس صوفی شهردار همدان، بالاخره دستور ساخت مراکز نواب، آموزش بهورزی و پایگاه سلامت الزهرا صادر شد.

نمایشگاه هفته دولت

برگزاری نشست خبری

نمونه پروژه ها

 

                                                                                                                                                 

                   آرشیو

 گزارش

تصویری

 

 

.

.

.

.

.