صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > دستورالعمل و بخشنامه ها 

دستورالعمل و بخشنامه ها

   دانلود : بخشنامه معاينات شغلي           حجم فایل 1065 KB
   دانلود : فرم بازديد كارگاهي تك واحدي و چند واحدي           حجم فایل 89 KB
   دانلود : دستورالعمل تكميل فر م بازديد كارگاهي           حجم فایل 144 KB
   دانلود : جدول برنامه بهداشت حرفه اي           حجم فایل 218 KB
   دانلود : برنامه ايمني شيميايي           حجم فایل 595 KB
   دانلود : خانه هاي كارگري           حجم فایل 575 KB
   دانلود : سيستم مديريت           حجم فایل 595 KB
   دانلود : بيماريهاي شغلي           حجم فایل 597 KB
   دانلود : كشاورزي           حجم فایل 552 KB
   دانلود : شرايط جوي           حجم فایل 547 KB
   دانلود : قاليبافي           حجم فایل 552 KB
   دانلود : روشنايي           حجم فایل 817 KB
   دانلود : صدا           حجم فایل 708 KB
   دانلود : بهگر           حجم فایل 396 KB
   دانلود : ارگونومي           حجم فایل 708 KB
   دانلود : مواد قانوني مرتبط با بهداشت حرفه اي           حجم فایل 50 KB
   دانلود : قانون بيمه بيكاري           حجم فایل 62 KB
   دانلود : حدود مجاز مواجهه شغلی           حجم فایل 3506 KB