صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > دستورالعمل ها و استانداردهاي آزمايشگاه > فرآيندها و راهنماها > قبل از انجام آزمايش 

فرآيندها و راهنماها قبل از انجام آزمايش

   دانلود : معيارهاي رد نمونه           حجم فایل 44 KB
   دانلود : راهنماي مراجعين           حجم فایل 93 KB
   دانلود : راهنماهاي نمونه گيري           حجم فایل 104 KB
   دانلود : دستورالعمل خونگيري وريدي           حجم فایل 226 KB
   دانلود : دستورالعمل پذيرش و نمونه گيري           حجم فایل 32 KB
   دانلود : دستورالعمل ارجاع نمونه           حجم فایل 128 KB