صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > دستورالعمل ها و استانداردهاي آزمايشگاه > فرآيندها و راهنماها > بعد از انجام آزمايش 

فرآيندها و راهنماها بعد از انجام آزمايش

   دانلود : نتايج بحراني           حجم فایل 43 KB
   دانلود : مدت زمان نگه داري نمونه هاي کلينيکي در بخش هاي مختلف آزمايشگ           حجم فایل 49 KB
   دانلود : مدت زمان نگه داري سوابق           حجم فایل 43 KB
   دانلود : دستورالعمل گزارشدهي           حجم فایل 0 KB