صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > دستورالعمل ها و استانداردهاي آزمايشگاه > فرم هاي مستند سازي 

دستورالعمل هاي واحد آزمايشگاه

فرم هاي مستندسازي

   دانلود : فهرست اصلي مستندات           حجم فایل 21 KB
   دانلود : ثبت و پيگيري حوادث مخاطره آميز           حجم فایل 14 KB
   دانلود : تعمير يا سرويس تجهيزات           حجم فایل 21 KB
   دانلود : اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه           حجم فایل 20 KB
   دانلود : شناسنامه تجهيزات           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم مشخصات کارکنان           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم موجودي انبار           حجم فایل 24 KB
   دانلود : فهرست آزمايش ها           حجم فایل 13 KB
   دانلود : فهرست تجهيزات           حجم فایل 19 KB
   دانلود : نگهداري تجهيزات           حجم فایل 13 KB