صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > دستورالعمل ها و استانداردهاي آزمايشگاه > دستورالعمل هاي فني و تجهيزات 

دستورالعمل هاي فني و تجهيزات

   دانلود : دستورالعمل فني يخچال           حجم فایل 50 KB
   دانلود : دستورالعمل فني ترازوي مكانيكي           حجم فایل 49 KB
   دانلود : دستورالعمل فني سانتريفوژ           حجم فایل 50 KB
   دانلود : دستورالعمل فني سمپلر           حجم فایل 81 KB
   دانلود : دستورالعمل فني اتوكلاو           حجم فایل 56 KB
   دانلود : دستورالعمل فني ميكروسكوپ           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دستورالعمل فني ميكروهماتوكريت           حجم فایل 56 KB
   دانلود : دستورالعمل فني فوتومتر           حجم فایل 56 KB
   دانلود : دستورالعمل فني فور           حجم فایل 70 KB
   دانلود : دستورالعمل فني فريزر           حجم فایل 42 KB
   دانلود : دستورالعمل فني اسپكتروفتومتر           حجم فایل 70 KB
   دانلود : دستورالعمل فني بن ماري           حجم فایل 53 KB