صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي واگير > دستورالعمل ها 

دستورالعملها

   دانلود : اصول پيشگيري و مراقبت از بيماريها           حجم فایل 25628 KB
   دانلود : دستورالعمل درمان بيماري متبلا با وبا           حجم فایل 0 KB
   دانلود : راهنماي آموزشي ايدز ويژه بهورزان           حجم فایل 743 KB
   دانلود : دستورالعمل واژه هاي ايدز           حجم فایل 664 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٨           حجم فایل 152 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٧           حجم فایل 496 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٦           حجم فایل 152 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٥           حجم فایل 147 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٤           حجم فایل 134 KB
   دانلود : آنفلوانزا ٣           حجم فایل 140 KB
   دانلود : آنفلوانزا ١           حجم فایل 135 KB
   دانلود : آنفلوانزا           حجم فایل 4624 KB
   دانلود : راهنماي كشوري مبارزه با سل           حجم فایل 9685 KB
   دانلود : واكسيناسيون           حجم فایل 4624 KB