صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس > عناوين برنامه هاي واحد 

 عناوين برنامه هاي واحد

1.      ارزيابي وضعيت بهداشتي مدارس و سلا مت دانش آموزان

2.      آموزش سلامت در جامعه مدرسه و جوانان ( 25 – 18 ساله )

3.      طرحها و برنامه ها (بستر سازي و اجراي برنامه هاي مداخله اي در سطح مدارس )

1-     ارزيابي وضعيت بهداشتي مدارس و سلا مت دانش آموزان

                تكميل پرونده بهداشتي مدرسه

                          معاينات غربالگري دانش آموزان

  1. تكميل پرونده بهداشتي مدرسه

اين پرونده به عنوان مجموعه اي كامل جهت ثبت و پايش و ارزشيابي كليه فعاليتهاي بهداشتي درماني اجرا شده در مدارس بوده و براي تمام مدارس پيش دبستاني – ابندايي – راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي نوسط كاركنا ن بهداشتي در ابتداي هر سال تحصيلي تكميل مي گردد . در اين پرونده اطلاعات جمعيتي مدرسه و تمام خدمات و فعاليتهاي بعمل آمده در مدرسه بطور مستمر و مداوم ثبت مي گردد .و در مركز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت نگهداري مي شود.

  فرمهاي مندرج در پرونده شامل 9 برگ بشرح زير مي باشد:

1-     فرم فعاليت آموزشي در مدرسه

2 -     فرم نتايج معاينات غربالگري سالانه

3 -     فرم پيگيري موارد ارجاع

4-     فرم بيماريهاي واگير در مدارس

5 -    فرم دانش آموزاني كه نياز به مراقبت ويژه دارند

6 -     فرم حوادث و واكسيناسيون

7-     فرم فعاليت بهداشت محيط مدارس

8 -    فرم ثبت وسايل و مواد بهداشتي تحويلي به مدارس

9 -    فرم پيگيري

2 . معاينات غربالگري دانش آموزان

هدف كلي :

شناسايي و درمان بموقع اختلالات (بيماريهاي دانش آموزان از طريق انجام معاينات غربالگري سالانه)

 

ابزار ثبت فعاليت ها :

                              شناسنامه سلامت دانش آموزان

                               فرم آماري 1/109

                               زيج سلامت

                              فرم هاي شماره 2و3 پرونده بهداشتي مدرسه

 

ابتداي هر سال تحصيلي جهت دانش اموزان بدو ورود به دبستان شناسنامه سلامت تشكيل و معاينات غربالگري انجام شده در آن ثبت مي گردد.

شناسنامه سلامت به عنوان مجموعه اي كامل از وضعيت سلامتي دانش آموزان گروه سني

6-18 سال در مقاطع ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه براي دختران و پسران بطور جداگانه در دو رنگ صورتي و آبي تنظيم شده است ، كه مشخصات فردي و خانواده – وضعيت ايمن سازي – ارزيابي مقدماتي (معاينه قد- وزن – بينايي- شنوايي – دهان و دندان – جلدي) – نمودارهاي استاندارد قد به سن و وضعيت بدني  (BMI)  - سابقه بيماري /عادت در خانواده – سابقه پزشكي فردي – نتايج معاينات پزشكي عمومي و تخصصي و پيگيري ارجاعات و توصيه ها در آن ثبت مي گردد.

دراين شناسنامه در سالهاي بعدي تحصيلي نتايج معاينات بهداشتي و غربالگري سالانه هر دانش آموز  ونتايج معاينات پزشکي در پايه هاي تحصيلي سوم ابتدايي و اول راهنمايي همانند پايه اول ابتدايي ثبت مي گردد.

 معاينات غربالگري ساليانه يك بار براي دانش آموزان كليه پايه ها مطابق جداول شناسنامه و توسط بهورزان در مناطق روستايي و کارکنان مراکز بهداشتي درماني شهري و معاينات پزشكي دانش آموزان در پايه هاي اول ابتدايي ، سوم ابتدايي ، اول راهنمايي و اول متوسطه توسط پزشكان شاغل در مراكز انجام و در شناسنامه ثبت مي گردد.

 

2 - آموزش سلامت در جامعه مدرسه و جوانان ( 25 – 18 ساله )

 

1.      آموزش سلامت در جامعه مدرسه

2.      گراميداشت مناسبت هاي مر تبط با گروه هدف

3.      آموزش جوانان و نوجوانان در خارج از جامعه مدرسه با همکاري ساير گروه ها و واحد هاي فني

4.      توانمند سازي ، آموزش مباحث جديد و مورد نيازو باز آموزي كاركنان

5.      توليد رسانه هاي آموزشي

 

ابزار ثبت فعاليت ها :

                        فرم هاي مرتبط در پرونده بهداشتي مدرسه

                        فرم آماري 1/109

 

         -  آموزش سلامت در جامعه مدرسه با هدف ارتقاء سلامت دانش آموزان و هدفمند كردن برنامه هاي آموزش سلامت در مدارس انجام مي شود .برنامه شامل نيازسنجي آموزشي ، آموزش گروهي دانش آموزان، والدين و اولياء مدرسه مي باشد كه بر اساس اولويتهاي بهداشتي تعيين شده توسط کارکنان مراکز بهداشتي درماني و مراکز بهداشت شهرستان انجام مي گيرد .

 

          -   بزرگداشت  مناسبت ها با هدف حساس سازي جامعه نسبت به حقوق سلامت گروه هدف با توجه به تقويم ايام بهداشتي در طول سال مانند ، هفته بهداشت مدارس (24-18 فروردين ماه) ، روز جوان (8 ارديبهشت ماه ) ، روز جهاني كودك (16 مهر ماه ) و سنخيت اين ايام با گروه هدف تحت پوشش، برنامه ها طراحي و با همکاري گروهها و واحد هاي فني در مراکز بهداشت و سازمان ها و ادرات ذيربط مثل آموزش و پرورش ، هلال احمر ، کميته امداد ...به صورت برگزاري همايش ، راه اندازي کارناوال در سطح شهر، اجراي مسابقات علمي ، ورزشي و سخنراني در سطح مدارس و ...   اجرا مي شود .

 

          - آموزش جوانان و نوجوانان در خارج از جامعه مدرسه با  هدف ارتقا آگاهي و نگرش جوانان و نوجوانان در زمينه هاي مختلف و در ايام بهداشتي  با هماهنگي و همکاري سازمان ها و ادارات مرتبط و گروههاي فني در مرکز بهداشت استان طراحي و در شهرستان ها به اجرا در مي آيد .

           

            - برنامه هاي آموزشي کارکنان بخش بهداشت و آموزش و پرورش در موضوعات سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس   با هدف افزايش آگاهي و بهبود عملکرد گروه هدف در طول سال و بر اساس برنامه عملياتي سالانه و برنامه هاي ابلاغي از اداره سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس انجام مي شود .

 

            - توليد رسانه هاي آموزشي ،  اجراي برنامه در صدا و سيماي استان ، تهيه مقالات و ... از ديگر فعاليت هاي آموزشي واحد بهداشت نوجوانان وجوانان و مدارس ويژه گروه هدف است .

 

3- طرحها و برنامه ها

 

1.      بهداشت محيط  و ايمني مدارس

2.      طرح شما ( شير مدرسه ايران )

3.      آموزش تغذيه و آهن ياري

4.      آموزش دانش آموزان و واکسيناسيون توام دانش آموزان پايه اول متوسطه( نوجوانان16-14 ساله

ابزار ثبت فعاليت ها :

                       فرم هاي مرتبط در پرونده بهداشتي مدرسه

                      فرم آماري 2/109

                      زيج سلامت

                     فرم گزارش برنامه کشوري واکسيناسيون توام

             - اين برنامه با هدف ايجاد محيطي ايمن و بهداشتي و حمايتي براي تقويت يادگيري برمبناي استاندارد هاي تدوين شده تحت عنوان آيين نامه بهداشت محيط مدارس قابل ارزيابي کمي و کيفي است . مسئول فني  برنامه گروه بهداشت محيط و حرفه اي مي باشد .

منظور از محيط ، محوطه فيزيكي و عواملي كه به محيط فيزيكي مدرسه تاثير مي گذارند،شامل ساختمان مدرسه و فضاي پيرامون آن از قبيل دما ،سرو صدا و نور... مي باشد . بازديد از هر مدرسه در هر فصل يکبار( توسط بهورزان در مناطق روستايي و کارکنان بهداشت محيط مراکز بهداشتي درماني در مناطق شهري ) انجام مي شود .

           - نظارت بر اجراي صحيح و دقيق  برنامه شير مدرسه با توجه به ضوابط بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي و آموزش گروه هدف با عضويت نماينده اداره نظارت برموادغذايي ، بهداشت محيط ، بهداشت نوجوانان و جوانان و مدارس و تغذيه از معاونت بهداشتي در کميته شير مدرسه استان و کنترل زنجيره توليد و توزيع شير در مدارس در سطح شهرستان ها از طريق واحدهاي محيطي .... انجام مي گيرد.  

 

-          آموزش تغذيه و آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه با هماهنگي و همکاري واحد بهداشت نوجوانان و جوانان و مدارس و واحد تغذيه از مرکز بهدادشت استان و سازمان آموزش و پرورش بر اساس دستورالعمل ابلاغي از دفتر بهبود تغذيه و اداره سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس وزارت متبوع و با تاکيد برآموزش اصول تغذيه صحيح به منظور پيشگيري از کم خوني فقر آهن در مدارس متوسطه دخترانه استان در 4 ماه از سال تحصيلي اجرا مي شود .

-     واکسيناسيون توام دانش آموزان پايه اول متوسطه( نوجوانان16-14 ساله ) طبق برنامه ايمن سازي کشوري و بر اساس هماهنگي هاي انجام شده درسطح دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ، هنگام ثبت نام و از تيرماه لغايت پايان شهريور ماه و به صورت پاسيو در مراکز بهداشتي درماني شهري و خانه هاي بهداشت انجام و ضمن آموزش براي فرد کارت واکسن صادر مي شود .