صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه بهبود تغذیه جامعه > آشنايي با واحد 

 

ماموریت واحد بهبود تغذیه در جامعه

تامين، حفظ و ارتقاء سلامت تغذيه اي آحاد جامعه

اعلام استانداردهاي تغذيه صحيح گروههاي سني مختلف در دوران سلامت و بيماري

طراحي الگوهاي مداخله ای  مناسب براي حل مشكلات تغذيه اي (كمبودها، ناطرازيهاي تغذيه اي و اضافه دريافت)

 اجرای  سياست هاي نوين در عرصه غذا و تغذيه با همكاري هاي بين بخشي

آموزش و افزایش سواد تغذیه ای جامعه

وظايف عمده واحد بهبود تغذيه جامعه

Øبررسي و تعيين وضعيت موجود و وسعت مشكلات تغذيه اي در استان

Øتجزيه و تحليل اطلاعات و تعييـــن نقشه جغرافيايي مشكلات تغذيه اي

Ø تعيين روند تغييرات وضعيت تغذيه جامعه با استفاده از  سيستم سورويلانس غذا و تغذيه در استان

Øطراحي و اجراي الگوهاي مداخله اي در مناطق مختلف با توجه به مشکلات موجود

Øپايش و ارزشيابي برنامه ها ی مداخله ای اجرا شده در مقاطع مختلف

برنامه های اجرائی

ارتقاء سواد و آگاهی های تغذیه ای جامعه

اجرای غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

برنامه مشارکتی-حمایتی كاهش سوء تغذيه كودكان در مناطق روستايي

 برنامه  حمایتی تغذیه جهت مادران باردار و کودکان

 ارائه خدمت در دفتر مشاوره تغذيه شهرستان جهت مادران باردار ، کودکان و دانش آموزان  

برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

پيشگيري و كنترل کم خونی فقر آهن (کودکان ،مادران باردار)

آهن یاری دانش آموزان دختر دبیرستان و راهنمائی با تاکید بر آموزش تغذیه

راه اندازی پایگاه تغذیه سالم و بوفه سالم در مدارس