صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس > دستورالعمل ها 

آخرین دستورالعمل

   دانلود : راهنمای كشوري مراقبت پديكلوزيس94           حجم فایل 73 KB
   دانلود : اصلاخيه چك ليست           حجم فایل 340 KB
   دانلود : دستورالعمل چك ليست ايمني مدارس           حجم فایل 285 KB
   دانلود : دستورالعمل چک لیست شهرستان           حجم فایل 281 KB
   دانلود : چك ليست ايمني مدارس           حجم فایل 82 KB
   دانلود : دستورالعمل تکمیل فرم های مدارس در پرونده الکترونیک           حجم فایل 164 KB
   دانلود : پرونده الکترونیک مراکز بهداشتی درمانی جدید           حجم فایل 801 KB
   دانلود : پرونده الکترونیک شهرستان           حجم فایل 1790 KB
   دانلود : فرم معرفی معاینه           حجم فایل 209 KB
   دانلود : فرم های مدارس           حجم فایل 497 KB
   دانلود : روند مراقبت ها           حجم فایل 281 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی نوآموزان بدو ورود به دبستان           حجم فایل 5994 KB
   دانلود : اصلاحیه بسته خدمت مدارس           حجم فایل 78 KB
   دانلود : شناسنامه سلامت دانش آموزان           حجم فایل 983 KB
   دانلود : دستوالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان           حجم فایل 1393 KB
   دانلود : آخرین دستورالعمل مدارس مروج سلامت           حجم فایل 4871 KB
   دانلود : نحوه تكميل فرم گزارش عملكرد           حجم فایل 73 KB
   دانلود : نحوه ثبت اختلال رفتاري در شناسنامه سلامت دانش آموز           حجم فایل 48 KB