صفحه اصلی > معرفی معاونت > اداره امور عمومي > دستورالعمل ها و بخشنامه ها 

دستورالعمل ها

   دانلود : بخشنامه تطبيق وضعيت كاركنان سال ٨٨ با قبل آن           حجم فایل 74 KB
   دانلود : دستورالعمل پرداخت سختي كار           حجم فایل 28 KB
   دانلود : آئين نامه معاملات مالي           حجم فایل 2629 KB
   دانلود : دستورالعمل پرداخت كمك هاي رفاهي           حجم فایل 28 KB
   دانلود : فوق العاده كارايي           حجم فایل 794 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه بازنشستگي و محاسبه سنوات ارفاقي مربوط به مشاغل سخت و زيان آور           حجم فایل 50 KB
   دانلود : دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره اي از مستخدمين دولت           حجم فایل 150 KB
   دانلود : دستورالعمل شماره 12 راجع به درخواست مرخصي           حجم فایل 50 KB
   دانلود : مجموعه مقررات امور بازنشستگي           حجم فایل 252 KB
   دانلود : آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت موضوع تصويب نامه شماره 61056           حجم فایل 56 KB
   دانلود : مناطق كمتر توسعه يافته در قانون خدمات كشوري           حجم فایل 3063 KB
   دانلود : شرايط نقل و انتقال در قانون خدمات كشوري           حجم فایل 1460 KB
   دانلود : نحوه محاسبه اضافه كار           حجم فایل 93 KB
   دانلود : ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان           حجم فایل 153 KB
   دانلود : قانون مديريت خدمات كشوري           حجم فایل 459 KB
   دانلود : فصل ١٠ قانون مديريت خدمات كشوري           حجم فایل 806 KB
   دانلود : بازنشستگي           حجم فایل 1727 KB
   دانلود : آئين نامه مرخصي ها           حجم فایل 50 KB
   دانلود : نظام پيشنهادات           حجم فایل 4213 KB
   دانلود : سوگند نامه كاركنان           حجم فایل 1287 KB
   دانلود : تنبيهات اداري در قانون خدمات كشوري           حجم فایل 646 KB
   دانلود : آئين نامه اجراي ماده 81 و 82 قانون خدمات كشوري           حجم فایل 4213 KB