صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > آشنايي با واحد 

آشنايي با واحد

شرح وظايف و دامنه فعاليت امور آزمايشگاهها :

دامنه فعاليت امور آزمايشگاهها:

 •  اجراي برنامه هاي مصوب طبق دستورالعمل كشوري
 • سطح بندي آزمايشگاهها وتعيين وترسيم فلوچارت تشخيصي بر اساس دستورالعمل ها
 •  برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي ، بازآموزي و كنترل كيفي
 •  تهيه وتنظيم چك ليست هاي كنترل كيفي و نظارتي وپيگيري مستمر 
 •  ارائه راهكارهاي لازم جهت افزايش مسئوليت پذيري و انگيزه كاركنان
 •  ايجاد هماهنگي لازم در پيشبرد برنامه هاي آزمايشگاهي با گروههاي ديگر ستادي
 • تجزيه تحليل آماروعملكرد سالانه استاني واحدهاي آزمايشگا هي
 •  سنجش سطح علمي كاركنان با برگزاري آزمون در كارگاههاي آموزشي مستمر
 •  ارايه راهكار اصولي جهت رفع مشكلات احتمالي
 •  تدوين برنامه عملياتي 
 • تنظيم صورتجلسات و ارايه پسخوراند لازم
 •  شركت فعالانه اعضاء در جلسات مربوطه پيرو دعوت از معاونت ها
 •  بازديد مستمر از واحدهاي آزمايشگاهي و تبادل نظر با روساي مركز جهت رفع مشكلات

 دامنه فعاليت آزمايشگاه سل استان :

 •  پذيرش نمونه هاي ارسالي از مراكز بهداشتي ودرماني ،بيمارستانها وبيماران سرپايي
 • انجام آزمايشات لازم بر اساس دستورالعمل ها (تهيه لام مستقيم كشت تستهاي افتراقي )
 •  بازبيني وكنترل كيفي لامهاي سل استان
 •  اعمال كنترل كيفي داخلي وخارجي ورعايت استانداردهاي فني
 •  برگزاري دورههاي بازآموزي سل برابرسر فصلهاي آموزشي
 •  آموزش پرسنل جديد الورود واعزام به شهرستانهاي مورد نياز دربخش سل
 •  تهيه پمفلت آموزشي در دورههاي متناوب وارسال به مراكز شهرستان

 

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

امور محوله

تلفن تماس

داخلي

1

سيد علي علوي مقدم

كارشناس مسئول آزمايشگاه

مسئول امور آزمايشگاههاي بهداشتي

4245410-0811

240

2

شراره ذكائي

كاردان آزمايشگاه

انجام امور محوله در ستاد

4245410-0811

240