صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > آدرس آزمايشگاه ها 

           آدرس و مشخصات آزمايشگاهاي مركزي استان

 

رديف

آزمايشگاه/شهرستان

مسئول فني

آدرس وتلفن

 

1

آزمايشگاه مركزي همدان

دكتر زهرا صالحي

همدان –ميدان دانشگاه مركز بهداشت شهرستان               تلفن:8263109

 

2

آزمايشگاه مركزي اسدآباد

دكتر جهاني

اسدآباد- اول خيابان رفسنجاني آزمايشگاه مركز بهداشت     تلفن:08123223566

 

3

آزمايشگاه مركزي بهار

دكتر سيد فرزاد جماليان

بهار- خيابان شهيد زارعي درمانگاه شماره سه تلفن:08124224040

 

4

آزمايشگاه مركزي تويسركان

دكتر مهدي صابوني

تويسركان – ميدان فرشيد مركز بهداشت تويسرکان      تلفن:08524222181

 

5

آزمايشگاه مركزي رزن

دكتر علي شعباني

رزن- شهرك فرهنگيان مركز بهداشت رزن تلفن:08126222095

 

6

آزمايشگاه مركزي كبودرآهنگ

دكتر بهنود

كبودرآهنگ- ميدان امام حسين  مركز بهداشت كبودرآهنگ تلفن:08125223722

 

7

آزمايشگاه مركزي ملاير

دكتر مهرداد فاضل منش

ملاير – اول شهدا جنب نيروي انتظامي تلفن:08513348077

 

8

آزمايشگاه مركزي نهاوند

دكتر زهرا رضوي

نهاوند-خيابان شهيد حيدري نبش مهديه تلفن:08523237146

 
9 آزمايشگاه مركزي فامنين دكتر قديمي پور 

مستقر در بيمارستان امام حسن

تلفن :