صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت شبكه و ارتقاء سلامت > واحد امور آزمايشگاهها > آزمايشگاه هاي تحت پوشش  

آزمايشگاههاي تحت پوشش معاونت بهداشتي 

الف - آزمايشگاههاي مركزي شهرستانهاي تابعه:                 8 واحد

 ب - آزمايشگاه رفرانس سل استان                                  1 واحد

  ج - آزمايشگاه رفرانس هيپوتيروئيدي نوزادان                     1 واحد

  د - آزمايشگاه تشخيص مولكولي آنفلوانزا                         1 واحد

 ه - آزمايشگاه تشخيص بيماريهاي منتقله از آب و غذا - التور  1 واحد

 الف- آزمايشگاههاي مركزي شهرستانهاي تابعه :

1-اسدآباد      3 واحد :      آزمايشگاه مركزي  - چنار عليا - چنار سفلي 

2- بهار         3 واحد:     آزمايشگاه مركزي  - صالح آباد - لالجين

3- تويسركان 4 واحد :       آزمايشگاه مركزي - اشتران فرسفج - سركان

4- رزن      3 واحد :        آزمايشگاه مركزي دمق - قروه

5-كبودرآهنگ4 واحد:        آزمايشگاه مركزي  شيرين سو گل تپه قهورد

6- نهاوند      3 واحد:       آزمايشگاه مركزي  - گيان فيروزان شهرک

7- ملاير       8 واحد:      آزمايشگاه مركزي  - سامن جوکار زنگنه عليا اسلام اباد ازندريان آورزمان علي آباد دمق

8-همدان     11واحد:      آزمايشگاه مركزي  - شهدا  مركز سلامت خانواده  قهاوند مريانج جورقان ولي عصر فرهنگيان  - عبدالرحيم خضر - قدس - بوبوك آباد

9-فامنين      1واحد:      مستقر در بيمارستان امام حسن