صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > نظام مراقبت عوامل خطر غير واگير 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

1-عنوان برنامه:

بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير

2-مجري برنامه:

معاونت بهداشتي –  گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

3-سابقه برنامه:

برنامه بررسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير از سال 1384در سراسركشور آغاز گرديده است.

4-اهداف برنامه:

a)       تعيين سطح عوامل خطر قابل مداخله بيماريهاي غير واگير در سطح كشور و استانها(شامل استعمال دخانيات،تغذيه ناسالم،كم تحركي،فشارخون،چاقي و ديابت)

b)      تعيين روند سطح عوامل خطر اصلي قابل مداخله بيماريهاي غير واگير در كشور و استانها به تفكيك گروههاي سني و جنس

5- شاخصهاي عمده برنامه :

a)       ميزان تحرك بدني به تفكيك سن و جنس

b)       ميزان فشار خون سيستوليك و دياستوليك به تفكيك سن و جنس

c)       ميزان BMI به تفكيك سن و جنس

d)       تعداد واحد مصرف ميوه و سبزي روزانه به تفكيك سن و جنس

e)       درصد استعمال روزانه دخانيات به تفكيك سن و جنس

f)        ميزان مصرف ماهي بصورت هفتگي به تفكيك سن و جنس

6-منابع اعتباري برنامه:

بودجه اختصاص يافته از مركز مديريت بيماريها

7-وضعيت فعلي برنامه:

پس از اجراي دور اول برنامه در سال 1384 بصورت ساليانه برسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير در سراسر كشور  انجام گرديده كه بجز سال 1384 كه با تعداد نمونه 2500 نفر در استان انجام گرديد در بقيه سالها با نمونه 1000 نفري در استان انجام گرديد و طبق بررسي اجراي برنامه تا سال 1388  بعلت اجتناب از تكرار و صرف هزينه بالا در سال 1389 برنامه انجام نشد كه در طول 5 دوره اجرا شده تا سال 1389 در دو دوره(سال 84 و 86) بررسيهاي آزمايشگاهي نيز روي افراد بالاي 25 سال صورت گرفت .

8- روند برنامه در 5 سال اخير:

پس از اجراي دور اول برنامه در سال 1384 بصورت ساليانه برسي عوامل خطر بيماريهاي غير واگير در سراسر كشور  انجام گرديده كه بجز سال 1384 كه با تعداد نمونه 2500 نفر در استان انجام گرديد در بقيه سالها با نمونه 1000 نفري در استان انجام گرديد و طبق بررسي اجراي برنامه تا سال 1388  بعلت اجتناب از تكرار و صرف هزينه بالا در سال 1389 برنامه انجام نشد و در سال 1390 برنامه بصورت مطالعه كشوري انجام خواهد شد.

9- ادامه برنامه :

در سال 1390 برنامه با انجام تغييرات جدي در پرسشنامه استاندارد برنامه، روش نمونه گيري و آناليز داده ها بصورت كشوري انجام خواهد شد كه در اين نمونه كشوري كه حدود 12000 نفر مي باشد 240 نمونه از شهرستان همدان انتخاب و پرسشنامه براي افراد تكميل و بررسي شاخصهاي آزمايشگاهي تعيين شده در برنامه براي 50%موارد صورت خواهد گرفت  .