صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > ثبت سرطان 

فرم معرفي اجمالي برنامه ها -  دانشگاه  علوم پزشكي  همدان

فرم معرفي اجمالي برنامه هاي اجرايي دانشگاه

1- دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان

2- عنوان برنامه : ثبت سرطان

3- مجري برنامه : معاونت بهداشتي

4- سابقه برنامه : برنامه از سال 1376 به صورت ثبت سرطان بر مبناي پاتولوژي آغاز گرديده است  كه طي آن ارسال گزارش موارد بدخيمي به مركز بهداشت استان صورت مي گرفت و در سال 1376 به ثبت سرطان مبتني بر جمعيت ارتقاء يافته است  .  در طي سالهاي گذشته تعداد موارد ثبت شده از روند صعودي برخوردار بوده است و از ثبت ساليانه 370 مورد به 2002مورد در سال 1391رسيده است .

5- اهداف برنامه :استفاده از شاخصهاي ثبت سرطان جهت كنترل سرطان در جامعه ( ارتقاء سطح سلامت )

6- شاخصهاي عمده برنامه:1- ميزان بروز ساليانه كل سرطانها در استان      2- ميزان بروز هر يك از موارد سرطان در صدهزار جمعيت           3- ميزان بروز ساليانه هر يك از موارد سرطان به تفكيك سن ، جنس  و محل سكونت

7- منابع اعتباري برنامه : بودجه اختصاص يافته از واحد مديريت بيماريهاي غير واگير جهت اجراي برنامه ثبت سرطان

8 – وضعيت فعلي برنامه : برنامه از نيمه دوم 1386 به صورت ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در استان همدان شروع گرديده است كه طي آن آمار و اطلاعات بيماران سرطاني از كليه منابع در دسترس (مدارك پزشكي بيمارستانها ، مراكز راديولو‍ژي و راديوتراپي ، اداره نظارت بر مواد اعتيادآور و....)  جمع آوري مي گردد .

9- روند برنامه در 8 سال اخير: تعداد موارد سرطان ثبت شده :     1- سال 1384: 1312  2- سال 1385 :1295      3- سال 1575:1386   4- سال 1387 :1710    5-سال 1388 :1755     6- سال 1389 :1909     7- سال 1390 :1899      8-سال 2002:1391

10 – ادامه  برنامه :  با ارتقاي برنامه ثبت سرطان مبتني بر جمعيت انتظار ميرود با افزايش تعداد مراكزي كه اطلاعات بيماران سرطاني را گزارش مي دهند تعداد موارد ثبت سرطان در استان افزايش يابد .