صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي واگير > ايدز 

ايدز

 

   دانلود : پوسترايدز           حجم فایل 3426 KB
   دانلود : كتاب ايدز           حجم فایل 4019 KB
   دانلود : كليات ايدز           حجم فایل 3426 KB
   دانلود : ايدزوحقوق بشر           حجم فایل 4119 KB
   دانلود : ايدز           حجم فایل 3899 KB
   دانلود : Farsi_HIV_Terminology_20-Nov-08.pdf           حجم فایل 334 KB
   دانلود : hiv_review_iran.pdf           حجم فایل 3796 KB
   دانلود : AIDS88_4.pdf           حجم فایل 462 KB
   دانلود : دستورالعمل واژه هاي ايدز           حجم فایل 664 KB