صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سلامت كودكان > نظام مراقبت مرگ كودكان ٥٩-١ ماهه 

نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه :

اين برنامه با هدف كلي كاهش مرگ و مير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ كودكان از مان بروز اولين علامت خطر تا فوت ،‌تلاش ميكند با شناخت عوامل مساعد كننده و قابل مداخله مرگ كودكان ،‌با تهيه اقدامات مداخله اي آنها را كنترل نموده و يا اثرذ آنها را كاهش دهد .