صفحه اصلی > معرفی معاونت > روابط عمومي > رسالت و اهداف 

Mission Statement

بيانيه رسالت

معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در راستاي نيل به تحقق عدالت اجتماعي در عرصه خدمات بهداشتي درماني و دسترسي آحاد جمعيت استان همدان (شامل جمعيت  شهرستانهاي تابعه : اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين كبودراهنگ ملاير نهاوند و همدان )  به خدمات اوليه بهداشتي درماني و تامين، حفظ و ارتقاء سلامت در اين جمعيت موجوديت يافته و فعاليت مي نمايد . اين معاونت با تبعيت از سياستهاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در امر سلامت و برنامه هاي راهبردي ابلاغ شده با وظيفه برنامه ريزي ، اجرا ، ‌پايش و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در جهت اصلاح و بهبود شيوه زندگي و ارتقاْ شاخص ها و موْلفه هاي سلامت جامعه تحت پوشش خود با توجه به كرامت انساني و تاكيد بر اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( تعهد سياسي مشاركت مردم جامعيت خدمات - برقراري سيستم ارجاع - استفاده از تكنولوژي مناسب- هماهنگي درون و بين بخشي - تحقیق و پژوهش در حوزه سلامت) فعاليت دارد .

اين معاونت با همكاري نيروهاي متخصص ، كارآمد و توانمند خود در گروه ها و واحدهاي ستادي و نيز مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه استان تحقق اهداف خود در حوزه سلامت را دنبال ميكند .

 

Vision Statement

بيانيه دورنما

سلامت موهبت ارزشمند الهي و لازمه نيل به كمال انساني است . سلامت شامل رفاه و آرامش جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي است . سلامت بعنوان يك ارزش براي انسانها تلقي شده كه زمينه رشد و تعالي همه جانبه فردي و اجتماعي را با رعايت موازين شرع مقدس اسلام فراهم مي سازد . لذا مهمترين ارزشهاي حاكم بر فعاليت مركز بهداشت استان همدان عبارتند از :

1 تاكيد بر احكام ، ارزشها و شئونات اسلامي

2 اهتمام جدي در جهت اجراي عدالت در ارائه خدمات بهداشتي درماني

3 حفظ كرامت انساني

4 تلاش در جهت بهره وري بيشتر بر پايه اصول پزشكي اجتماعي و پزشكي جامعه نگر

5 ضابطه مندي و حمايت از شايسته سالاري

معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان بر آن است كه با تحقق عدالت در ارائه خدمات اوليه بهداشتي و دسترسي آحاد مردم شريف استان همدان به اين خدمات كه با تلاش و همت وظائف نيروي انساني شاغل در مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه با جلب مشاركت مردم و توانمند سازي فردي و اجتماعي هدف دستيابي به شيوه زندگي سالم را دنبال نموده و از جايگاهي شايسته در رتبه بندي عمكلرد و ارزشيابي معاونت هاي امور بهداشتي در سطح دانشگاههاي سراسر كشور برخوردار باشد .

 

ساختار معاونت امور بهداشتي

معاونت امور بهداشتي يكي از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان است  كه با تبعيت از سياستهاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي  ايران و سياستهاي مربوط به امر سلامت در راستاي سياستگذاري ، برنامه ريزي هاي راهبردي و عملياتي در سطح استان و پايش و ارزشيابي واحدهاي تابعه فعاليت مي نمايد . مركز بهداشت استان همدان مجموعه اي است كه مديريت برنامه هاي مربوط به سلامت در سطح استان را عهده دار است . جمعيت تحت پوشش اين معاونت شامل شهرستانهاي اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين - كبودراهنگ- ملاير نهاوند و همدان ميباشد .

تشكيلات مركز بهداشت استان شامل :

 1- گروه ها و واحدهاي فني كه نيروي انساني آنها بنا به نياز از دانش آموختگان با رده هاي كارشناسي كارشناسي ارشد و دكتري و 2 -  واحدهاي پشتيباني كه بنا به نياز از رده هاي كارشناسي ، كارداني ،  ديپلم و زير ديپلم ميباشند .

مدیریت ها  شامل :

1-  مدیریت پیشگیری ومبارزه با بیماریها (گروه بیماریهای واگیردار -  گروه بیماریهای غیرواگیردار -  گروه مراقبت ازبیماریها   -  گروه سلامت دهان ودندان)

2-  مدیریت سلامت محیط و حرفه ای (گروه بهداشت محیط -  گروه بهداشت حرفه ای -  گروه توسعه خدمات محیط و   حرفه ای )

3-  مدیریت سلامت خانواده وجمعیت (گروه سلامت مادران -  جمعیت و تنظیم خانواده گروه سلامت نوزادان ،کودکان وشیرمادر -  گروه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس گروه سلامت میانسالان وسالمندان)

4-  مدیریت شبکه (گروه ساختار ومنابع - گروه اطلاعات وفناوری گروه مدیریت نیروی انسانی)

5-  مدیریت سلامت روانی واعتیاد(گروه سلامت روان -  گروه مبارزه بااعتیاد گروه سلامت اجتماعی)

گروه های فني شامل :

1 گروه تغذیه

 2- گروه آموزش ارتباطات

3-  گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا

واحد هاي محيطي شامل:

1-  مراكز بهداشت شهرستان

2 -  مراكز آموزشگاه بهورزي

 3 مراكز بهداشتي درماني شهري

 4 - پايگاه هاي بهداشت شهری

 5-  مراکز بهداشتی درمانی روستائی

 6 پايگاه بهداشت روستايي

 7 خانه هاي بهداشت

توجه :  در حال حاضر اين معاونت علاوه بر ستاد مركز بهداشت استان با 9 مركز بهداشت شهرستان و واحدهاي بهداشتي درماني زير مجموعه شامل :

- 68 مركز جامع خدمات سلامت شهري

- 86 مركز جامع خدمات سلامت روستايي

- 30 پايگاه سلامت شهري

- 11 پايگاه سلامت روستايي

- 575 خانه بهداشت فعال و

 

 

با استقرار:

 195 پزشك

- ‌171 ماما 

- 165 پرستار و بهيار

 - 294 كاردان بهداشت خانواده

-  172 كاردان مبارزه با بيماريها

- 174 كاردان بهداشت محيط

- 1249 بهورز زن و مرد خدمات بهداشتي درماني را به مردم منطقه تحت پوشش خود ارائه مي نمايد .

 ضمناً تعداد 2145 داوطلب  سلامت نيز در قالب رابطين شهري و روستايي  با اين مجموعه همكاري مي نمايند .

وظايف و مسئوليت ها:

 1 تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي بر اساس سياستهاي ملي و ابلاغ آنها به مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه استان و پايش و ارزشيابي آنها .

2 ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني مصوب بر اساس طرح گسترش و اصلاح طرح مطابق با تغييرات جغرافيايي توسعه راهها به منظور سهولت دسترسي افراد جامعه به خدمات بهداشتي درماني .

3 تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تحت پوشش از طريق آموزش ، تربيت و جذب نيروهاي متخصص مناسب با تشكيلات مصوب سازماني .

4- استقرار برنامه پزشك خانواده .

5 تعيين الگوي اپيدميولوژيك بيماريها بر اساس اولويت هاي سيستم مراقبت ملي و بين المللي .

6 پيشگيري و مبارزه با بيماريها به منظور دستيابي به اهداف كنترل ، حذف و ريشه كني .

7 مديريت برنامه هاي كودكان جوانان مادران باردار و شيرده - بهداشت باروري ميانسالان و سالمندان در جمعيت تحت پوشش استان .

8 تامين ، حفظ و  ارتقاء سطح بهداشت محيط شامل : اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي ،‌بهداشت آب ،‌هوا و دفع بهداشتي زباله و فاضلاب.

9 نظارت بر محيط هاي شغلي به منظور كنترل عوامل زيان آور شغلي .

10 توسعه آموزش سلامت بمنظور توانمند سازي مردم در اتخاذ شيوه زندگي سالم .

11 مديريت ،‌تداركات و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت پوشش به منظور پيشگيري از بروز بيماريهاي دهان ودندان و ارائه خدمات دندانپزشكي .

12 مديريت برنامه هاي بهبود تغذيه مردم به منظور اصلاح عادات و سبد غذايي جامعه .

13 مديريت و پيگيري اجراي برنامه هاي بهداشت روان در سطح استان .

14 مديريت و پيگيري اجراي برنامه هاي بهداشت مدارس با هماهنگي آموزش و پرورش در سطح استان .

15 تداركات و نظارت بر عملكرد واحدهاي دارويي تابعه در سطح استان .

16 تداركات و نظارت بر عمكلرد واحدهاي تشخيص آزمايشگاهي تابعه در سطح استان .

17 مديريت ، تداركات و نظارت و ارزشيابي عملكرد واحدهاي پشتيباني اعم از اداري و مالي مركز بهداشت استان .

18 هماهنگي و همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه در زمينه آموزش بر پايه اصول پزشكي اجتماعي و پزشكي جامعه نگر .

19 هماهنگي و همكاري با معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در عرصه  HSR .

 

-        تابلو راهنمای مراجعین ( نصب شده در جلو درب ورودی معاونت امور بهداشتی )

 

 

-        تابلو معرفی کارکنان ( قرار گرفته برروی میزکارکنان )