صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > مشاغل سخت زيان آور 

مشاغل سخت و زيان آور

   دانلود : قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور           حجم فایل 115 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه فعاليت كميته ها           حجم فایل 66 KB
   دانلود : آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور           حجم فایل 115 KB
   دانلود : آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرم شماره 4 بررسی مشاغل سخت و زیان آور اعتراض پشت صفحه           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم شماره 4 بررسی مشاغل سخت و زیان آور اعتراض           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم شماره 2 بررسی مشاغل سخت و زیان آور ص2           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم شماره 2 بررسی مشاغل سخت و زیان آور ص١           حجم فایل 32 KB
   دانلود : سخت و زیان آور شماره ٢           حجم فایل 63 KB
   دانلود : سخت و زیان آور شماره 1           حجم فایل 33 KB
   دانلود : كميته استاني مشاغل سخت وزيان آور           حجم فایل 46 KB
   دانلود : آئين نامه اجرايي جزء 5 بند ب مشاغل سخت و زيان آور           حجم فایل 77 KB
   دانلود : آئين نامه اجرايي جزء 5 بند ب مشاغل سخت و زيان آور           حجم فایل 101 KB