صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت محيط > دخانيات 

دخانیات

   دانلود : دخانيات دكتر آذري پور           حجم فایل 995 KB
   دانلود : سیگار - قلیان           حجم فایل 101 KB
   دانلود : هوای پاک           حجم فایل 100 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی سیگار ، افزایش قیمت ، کاهش مصرف           حجم فایل 1266 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی نقش زنان در کنترل دخانیات           حجم فایل 2073 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی ترک سیگار با خود مراقبتی           حجم فایل 658 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی سیگار ، خانواده و جامعه           حجم فایل 2073 KB
   دانلود : بسته اطلاعاتی قوانین کنترل دخانیات حامی خود مراقبتی           حجم فایل 2661 KB
   دانلود : دستورالعمل راه اندازي مراكز مشاوره ترك دخانيات           حجم فایل 172 KB
   دانلود : آيين نامه ممنوعيت دخانيات           حجم فایل 34 KB
   دانلود : دخانيات بسته خدمت           حجم فایل 88 KB
   دانلود : ترک دخانیات شش ماهه اول 89           حجم فایل 61 KB
   دانلود : برنامه كنترل دخانيات           حجم فایل 88 KB
   دانلود : آيين نامه اجرايي قانون           حجم فایل 68 KB