صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت محيط > آب و فاضلاب 

بهداشت آب و فاضلاب

   دانلود : تعاريف و عنوان تحقيق           حجم فایل 612 KB
   دانلود : دستورالعمل نمونه برداري يخ           حجم فایل 541 KB
   دانلود : آب آشاميدني ويژگي فيزيكي و شيميايي           حجم فایل 841 KB
   دانلود : كنترل استخرها           حجم فایل 479 KB
   دانلود : دستورالعمل مجوز بسته بندي آب شرب           حجم فایل 841 KB
   دانلود : دستورالعمل برپايي آزمايشگاه آب           حجم فایل 531 KB
   دانلود : ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی ، آشامیدنی و صنایع وابسته به دام[1]           حجم فایل 810 KB
   دانلود : راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها[1]           حجم فایل 865 KB
   دانلود : آئین نامه حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهای آبرسانی ، آبیاری و زهکشی[1]           حجم فایل 128 KB
   دانلود : دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی           حجم فایل 202 KB
   دانلود : نكاتي چند در مورد بهداشت استخرهاي شنا           حجم فایل 151 KB
   دانلود : راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب           حجم فایل 516 KB
   دانلود : قانون تشكيل شركت هاي اب و فاضلاب           حجم فایل 266 KB
   دانلود : كتاب دستورالعمل آزمايشات فيزيك           حجم فایل 599 KB
   دانلود : استانداردهاي بهداشت محيط در مراقبتهاي بهداشتي           حجم فایل 266 KB
   دانلود : دستورالعمل ضدعفوني و گندزدايي           حجم فایل 176 KB
   دانلود : ويژگي هاي آب استخر ها           حجم فایل 254 KB
   دانلود : ويژگي هاي ميكربي اب           حجم فایل 329 KB
   دانلود : عملكرد آزمايشگاه آب           حجم فایل 254 KB
   دانلود : استاندارد شمارش كلي فرم           حجم فایل 361 KB
   دانلود : آيين نامه وسايط نقليه حمل مواد غذايي           حجم فایل 138 KB
   دانلود : قوانين مراكز جمعي           حجم فایل 76 KB
   دانلود : قوانين اماكن عمومي           حجم فایل 165 KB
   دانلود : استاندارد سودوموناس           حجم فایل 495 KB
   دانلود : استاندارد استخر ٥٢٧١           حجم فایل 765 KB
   دانلود : التور دكتر عيني           حجم فایل 495 KB
   دانلود : التور           حجم فایل 247 KB
   دانلود : استاندارد آب 1011           حجم فایل 510 KB
   دانلود : استاندارد اب ٥٢٧١           حجم فایل 90 KB
   دانلود : استاندارد آب ٤٢٠٧           حجم فایل 510 KB
   دانلود : استاندارد آب 3620           حجم فایل 98 KB