صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > گروه سلامت > سالمندان  > برنامه سالمندان 

سلامت سالمندان :

 

 

با توجه به روند روبه رشد جمعيت سالمنددر كشور وافزايش تعداد ميانسالان وسالمندان جامعه، بايد  سياستگزاري در راستاي تامين سلامت سالمندان وبهبود شيوه زندگي آنان  داشته باشيم وبرنامه ريزي در اين زمينه يكي از الويتهاي برنامه گزاران باشد .تعداد سالمندان در واقع بيان کننده تعداد تختهاي بيمارستاني مورد نياز در آينده، تعداد افراد متخصص طب سالمندان، کمکهاي بهداشتي و تعداد خانههاي سالمندي مورد نياز براي آينده ميباشند و نسبت سالمندان در يک جمعيت بيان کننده تعداد افراد مورد نياز در سنين کار و فعاليت براي ارايه حمايتهاي مالي به اشخاص سالمند و تعداد مددکاران و افراد متخصص طب سالمندي و پرسنل مورد نياز براي آموزش و فعاليت در خانههاي سالمندي ميباشد.. پس بايد بپذيريم که پير شدن جمعيت چالشهاي عميقي را در عرصه اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي بوجود ميآورد که مقابله با آنها نيازمند ايجاد تغييردر ساختارهاي مربوطه است. شرايط کنوني جمعيت بگونه‌‌اي است که در حال حاضر جمعيت از شرايط انفجاري جمعيت کودکان بسوي افزايش جمعيت پيران  تغيير حالت داده است.

**********************************************************

 

موی سپید تو ، کتاب پر بهای تجربه هاست و سینه ات مالامال از آلام زندگی ، تو از غصه ها ، قصه های بسیار شنیده ای .

تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها ، گفته های تو روشنی بخش راه زیستمان و چشمان کم سوی تو ، ستاره های شبستان زندگی ماست .

دست های پینه بسته ات جغرافیای درد های زمین است و چین های پیشانی ات تاریخ مرارت های روزگار .پشت تورا انبوه تجربه ها خمیده است و پای توازسنگینی عبرت ها می لغزد. تو معلم خانواده و الگوی جامعه ای .

ما بر قامت به رکوع رفته تو سجده احترام می گذاریم و بر دستان پینه بسته ات ، بوسه مهر می زنیم و در کلاس آموزه های زندگی تو ، زانوی ادب ، بغل می گیریم و خود را وامدار مهر و محبت و صفای تو می دانیم .