صفحه اصلی > معرفی معاونت > حوزه ریاست > معاون اجرايي 

 

 

نام ونام خانوادگي

نام پدر

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نوع استخدام

تاريخ استخدام

پست سازماني

سمت اداري

محل خدمت

شماره همراه

تلفن تماس

 

نوروزعلي نوروزي

محمد

ليسانس

بهداشت عمومي

رسمي

7/4/66

معاون اجرائی

معاون اجرائي

معاونت بهداشتي

09188118074

4245091