صفحه اصلی > معرفی معاونت > حوزه ریاست > معاون بهداشتي 

   

 

 

نام ونام خانوادگي

نام پدر

آخرين مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نوع استخدام

تاريخ استخدام

پست سازماني

سمت اداري

محل خدمت

شماره همراه

تلفن تماس

 

جلال الدین امیری

حیدر

دكتراي تخصصی

متخصص اطفال

 

رسمي


 

سرپرست معاونت بهداشتتي

معاونت بهداشتي

09188129645

09163988719

4245090

 

Mission Statement

بيانيه رسالت

معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان در راستاي نيل به تحقق عدالت اجتماعي در عرصه خدمات بهداشتي درماني و دسترسي آحاد جمعيت استان همدان (شامل جمعيت  شهرستانهاي تابعه : اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين كبودراهنگ ملاير نهاوند و همدان )  به خدمات اوليه بهداشتي درماني و تامين، حفظ و ارتقاء سلامت در اين جمعيت موجوديت يافته و فعاليت مي نمايد . اين معاونت با تبعيت از سياستهاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در امر سلامت و برنامه هاي راهبردي ابلاغ شده با وظيفه برنامه ريزي ، اجرا ، ‌پايش و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در جهت اصلاح و بهبود شيوه زندگي و ارتقاْ شاخص ها و موْلفه هاي سلامت جامعه تحت پوشش خود با توجه به كرامت انساني و تاكيد بر اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( تعهد سياسي مشاركت مردم جامعيت خدمات - برقراري سيستم ارجاع - استفاده از تكنولوژي مناسب- هماهنگي درون و بين بخشي - تحقیق و پژوهش در حوزه سلامت) فعاليت دارد .

اين معاونت با همكاري نيروهاي متخصص ، كارآمد و توانمند خود در گروه ها و واحدهاي ستادي و نيز مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه استان تحقق اهداف خود در حوزه سلامت را دنبال ميكند .

Vision Statement

بيانيه دورنما

سلامت موهبت ارزشمند الهي و لازمه نيل به كمال انساني است . سلامت شامل رفاه و آرامش جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي است . سلامت بعنوان يك ارزش براي انسانها تلقي شده كه زمينه رشد و تعالي همه جانبه فردي و اجتماعي را با رعايت موازين شرع مقدس اسلام فراهم مي سازد . لذا مهمترين ارزشهاي حاكم بر فعاليت مركز بهداشت استان همدان عبارتند از :

1 تاكيد بر احكام ، ارزشها و شئونات اسلامي

2 اهتمام جدي در جهت اجراي عدالت در ارائه خدمات بهداشتي درماني

3 حفظ كرامت انساني

4 تلاش در جهت بهره وري بيشتر بر پايه اصول پزشكي اجتماعي و پزشكي جامعه نگر

5 ضابطه مندي و حمايت از شايسته سالاري

معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان بر آن است كه با تحقق عدالت در ارائه خدمات اوليه بهداشتي و دسترسي آحاد مردم شريف استان همدان به اين خدمات كه با تلاش و همت وظائف نيروي انساني شاغل در مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه با جلب مشاركت مردم و توانمند سازي فردي و اجتماعي هدف دستيابي به شيوه زندگي سالم را دنبال نموده و از جايگاهي شايسته در رتبه بندي عمكلرد و ارزشيابي معاونت هاي امور بهداشتي در سطح دانشگاههاي سراسر كشور برخوردار باشد .

 ساختار معاونت امور بهداشتي

معاونت امور بهداشتي يكي از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان است  كه با تبعيت از سياستهاي كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي  ايران و سياستهاي مربوط به امر سلامت در راستاي سياستگذاري ، برنامه ريزي هاي راهبردي و عملياتي در سطح استان و پايش و ارزشيابي واحدهاي تابعه فعاليت مي نمايد . مركز بهداشت استان همدان مجموعه اي است كه مديريت برنامه هاي مربوط به سلامت در سطح استان را عهده دار است . جمعيت تحت پوشش اين معاونت شامل شهرستانهاي اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين - كبودراهنگ- ملاير نهاوند و همدان ميباشد .

تشكيلات مركز بهداشت استان شامل : 1- گروه ها و واحدهاي فني كه نيروي انساني آنها بنا به نياز از دانش آموختگان با رده هاي كارشناسي كارشناسي ارشد و دكتري و 2 -  واحدهاي پشتيباني كه بنا به نياز از رده هاي كارشناسي ، كارداني ،  ديپلم و زير ديپلم ميباشند .

مدیریت ها  شامل :

1-  مدیریت پیشگیری ومبارزه با بیماریها (گروه بیماریهای واگیردار -  گروه بیماریهای غیرواگیردار -  گروه مراقبت ازبیماریها   -  گروه سلامت دهان ودندان)

2-  مدیریت سلامت محیط و حرفه ای (گروه بهداشت محیط -  گروه بهداشت حرفه ای -  گروه توسعه خدمات محیط و   حرفه ای )

3-  مدیریت سلامت خانواده وجمعیت (گروه سلامت مادران -  جمعیت و تنظیم خانواده گروه سلامت نوزادان ،کودکان وشیرمادر -  گروه سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس گروه سلامت میانسالان وسالمندان)

4-  مدیریت شبکه (گروه ساختار ومنابع - گروه اطلاعات وفناوری گروه مدیریت نیروی انسانی)

5-  مدیریت سلامت روانی واعتیاد(گروه سلامت روان -  گروه مبارزه بااعتیاد گروه سلامت اجتماعی)

 

گروه های فني شامل :

1 گروه تغذیه  2- گروه آموزش ارتباطات 3-  گروه مدیریت وکاهش خطر بلایا

واحد هاي محيطي شامل:

1-  مراكز بهداشت شهرستان 2 -  مراكز آموزشگاه بهورزي 3 مراكز بهداشتي درماني شهري 4 - پايگاه هاي بهداشت شهری 5-  مراکز بهداشتی درمانی روستائی 6 پايگاه بهداشت روستايي 7 خانه هاي بهداشت ميباشند .

در حال حاضر اين معاونت علاوه بر ستاد مركز بهداشت استان با 9 مركز بهداشت شهرستان و واحدهاي بهداشتي درماني زير مجموعه شامل 68 مركز بهداشتي درماني شهري- 86 مركز بهداشت درماني روستايي- 30 پايگاه بهداشت شهري- 11 پايگاه بهداشت روستايي و 571 خانه بهداشت فعال ، با استقرار 200 پزشك - ‌157 ماما  - 122 پرستار و بهيار - 144 كاردان بهداشت خانواده -  107 كاردان مبارزه با بيماريها- 103 كاردان بهداشت محيط و 1112 بهورز زن و مرد خدمات بهداشتي درماني را به مردم منطقه تحت پوشش خود ارائه مي نمايد . ضمناً تعداد 2145 داوطلب  سلامت نيز در قالب رابطين شهري و روستايي  با اين مجموعه همكاري مي نمايند .

 

 

وظايف و مسئوليت ها

 1 تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي بر اساس سياستهاي ملي و ابلاغ آنها به مراكز بهداشت شهرستانهاي تابعه استان و پايش و ارزشيابي آنها .

2 ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني مصوب بر اساس طرح گسترش و اصلاح طرح مطابق با تغييرات جغرافيايي توسعه راهها به منظور سهولت دسترسي افراد جامعه به خدمات بهداشتي درماني .

3 تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تحت پوشش از طريق آموزش ، تربيت و جذب نيروهاي متخصص مناسب با تشكيلات مصوب سازماني .

4- استقرار برنامه پزشك خانواده .

5 تعيين الگوي اپيدميولوژيك بيماريها بر اساس اولويت هاي سيستم مراقبت ملي و بين المللي .

6 پيشگيري و مبارزه با بيماريها به منظور دستيابي به اهداف كنترل ، حذف و ريشه كني .

7 مديريت برنامه هاي كودكان جوانان مادران باردار و شيرده - بهداشت باروري ميانسالان و سالمندان در جمعيت تحت پوشش استان .

8 تامين ، حفظ و  ارتقاء سطح بهداشت محيط شامل : اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي ،‌بهداشت آب ،‌هوا و دفع بهداشتي زباله و فاضلاب.

9 نظارت بر محيط هاي شغلي به منظور كنترل عوامل زيان آور شغلي .

10 توسعه آموزش سلامت بمنظور توانمند سازي مردم در اتخاذ شيوه زندگي سالم .

11 مديريت ،‌تداركات و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت پوشش به منظور پيشگيري از بروز بيماريهاي دهان ودندان و ارائه خدمات دندانپزشكي .

12 مديريت برنامه هاي بهبود تغذيه مردم به منظور اصلاح عادات و سبد غذايي جامعه .

13 مديريت و پيگيري اجراي برنامه هاي بهداشت روان در سطح استان .

14 مديريت و پيگيري اجراي برنامه هاي بهداشت مدارس با هماهنگي آموزش و پرورش در سطح استان .

15 تداركات و نظارت بر عملكرد واحدهاي دارويي تابعه در سطح استان .

16 تداركات و نظارت بر عمكلرد واحدهاي تشخيص آزمايشگاهي تابعه در سطح استان .

17 مديريت ، تداركات و نظارت و ارزشيابي عملكرد واحدهاي پشتيباني اعم از اداري و مالي مركز بهداشت استان .

18 هماهنگي و همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه در زمينه آموزش بر پايه اصول پزشكي اجتماعي و پزشكي جامعه نگر .

19 هماهنگي و همكاري با معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در عرصه  HSR .