صفحه اصلی > معرفی معاونت > روابط عمومي > عملکرد روابط عمومی در سال 93 

جدول شماره یک : گزارش عملکرد واحد روابط عمومی معاونت امور بهداشتی دانشگاه در سال 1393

ردیف

موضوع ، عنوان برنامه

زمان اجراء

تعداد

گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مشارکت کننده در برنامه ها

و شرح خلاصه اقدامات انجام شده

1

هماهنگی و برگزاری

جلسات طول سال

طول سال

 252 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی و سایر معاونتهای دانشگاه و دستگاه های مرتبط با سلامت شامل : 1-  برگزاری جلسات آموزشی ،   کارگاه ها ، همایشها ، نمایشگاه ها و جلسات هماهنگی امور و....2- هماهنگی نحوه برگزاری و پذیرایی و... 3- مشارکت فعال در اطلاع رسانی و چاپ مواد آموزشی با نصب اطلاعیه ، پرده و بنر و...

2

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

طول سال

6 مورد

با همکاری معاونت محترم سیاسی و امنیتی  استانداری به عنوان رئیس کارگروه و مشارکت کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی و سایر معاونتهای دانشگاه و دستگاه های مرتبط با سلامت در سطح ستاد استان وبرنامه ریزی و اجراء مناسب و بموقع این کار گروه تخصصی .

3

مشارکت در بر گزاری همایش روز جهانی دندانپزشک       (23 فروردین )

25 فروردین

1روزه

گروه بهداشت دهان و دندان و انجام سخنرانی توسط مسئولین و تقدیر از تعدادی دندانپزشک با اهداء لوح  و هدیه ودرج مقاله ومتون آموزشی درسایت معاونت اموربهداشتی وسایت دانشگاه .

4

هماهنگی و برگزاری هفته ملی سلامت93 از مرحله هماهنگی ، برنامه ریزی تا اجراء و تهیه گزارش مبسوط

یکم الی هفتم

اردیبهشت

بیش از

200   برنامه

با همکاری روابط عمومی دانشگاه ، کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها و برگزاری برنامه های مثل : همایش یکروزه ، نمایشگاه ، سخنرانی مسئولین  وکارشناسان در مجامع ( مدارس ، دانشگاه ها ، پادگانها و..)و نماز جمعه ،پیاده روی ، دوچرخه سواری ،کوه پیمایی ، برگزاری سایرمسابقات ورزشی و علمی  ( مقاله نویسی ، نقاشی و...)و درج مقاله ومتون آموزشی درسایت معاونت اموربهداشتی، سایت و ماهنامه دانشگاه و همچنین درج شعار در LED  معاونت امور بهداشتی و سر برگ مکاتبات اداری در سطح دانشگاه و ادارات .

 ضمنا " بدلیل گستردگی گزارش عملکرد هفته سلامت ، به شرح جدول شماره یک گزارش کامل هفته سلامت در ادامه درج گردیده است .

5

همایش روز جهانی ماما          ( 15 اردیبهشت)

17  اردیبهشت

1 روزه

با همکاری معاونت درمان ،روابط عمومی دانشگاه ،گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز  بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با برگزاری همایش یک روزه  و انجام سخنرانی توسط مسئولین و تقدیر از ماما ها با اهداء لوح و هدیه.همچنین درج شعار درLED ، سایت معاونت اموربهداشتی و سایت دانشگاه و سربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه .

6

روز جهانی تالاسمی              ( 18 اردیبهشت )

18 اردیبهشت

1 روزه

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکزبهداشت استان ومراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات.

7

روز جهانی فشار خون            ( 27 اردیبهشت )

27 اردیبهشت

1روزه

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات.

8

روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات 4تا 10خرداد

4 الی

10 خرداد

یک هفته

توسط گروه  مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه

9

هفته جوانان   

  (17تا23 خرداد )

17

الی 23 خرداد

یک هفته

توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات

10

روز و هفته مبارزه با بیماریهای قابل انتقال از حیوان به انسان

15 الی

22 تیر

1 روزه

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات

11

نشست مشورتی مراقبت بیماریهای واگیر

 (منطقه ای  غرب کشور)

 24و

25 تیر

2 روزه

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها و حضور20 نفر از کارشناسان  مرکز مدیریت بیماریها و دانشگاه های غرب کشور که در  این نشست موارد زبر برسی و مورد تبادل نظرقرارگرفت .

1 بررسیت اریخچه نظام مراقبت یماریهای واگیر

2 بررسی روندنظام ثبت الکترونیک اطلاعات وآماربیماریهای واگیر

3 تدوین پیشنویس طرح بررسین ظام مراقبت بیماریهای واگیر

4 بررسی تاثیرنظام ثبت الکترونیک برکیفیت مراقبت بیماریهای واگیرومقایسه شاخصها قبل ازثبت الکترونیک وبعدازآن

12

هماهنگی نحوه برگزاری روز پزشک

18 مرداد

1 روزه

هماهنگی باگروه ها و احدهای فنی و اجرایی جهت حضور دکتر سیاری در همدان و برگزاری مناسبتربرنامه های این روز در شهریور ماه

13

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

10 الی 16  مرداد 

1 روزه

گروه سلامت خانواده و جمعیت  در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و درج مقاله و متون آموزشی درسایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه.

14

روز پزشک و روز دارو ساز

1  و

5 شهریور

هر کدام

 1 روزه

روابط عمومی دانشگاه و سایرمعاونین دانشگاه و برگزاری همایش یک روزه  و تجلیل از کلیه پزشکان استان همراه با سخنرانی توسط مسئولین .همچنین درج شعاردرLED معاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه.

15

هفته دولت

 

1 الی7 شهریور

یک هفته

درج شعار درسایت معاونت امور بهداشتی و همچنین درLED معاونت اموربهداشتی و نصب پوستر در سطح مراکز ارائه خدمت در سطح استان .

16

روز  بهورز

12  شهریور

1 روزه

روابط عمومی دانشگاه ، گروه گسترش  استان  و شهرستانها  و برگزاری همایش یک روزه و تجلیل از کلیه بهورزان  استان همراه با سخنرانی توسط مسئولین

17

 روز  جهانی قلب

7   مهر

1 روزه

روابط عمومی دانشگاه ، گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریها درمرکز بهداشت استان ومراکزبهداشت شهرستانها باتهیه وتوزیع موادآموزشی،پمفلت،تراکتو... ونصب بنروپرده نوشته درمعابرودرج مقاله ومتون آموزشی درسایت معاونت امور بهداشتی وسایت دانشگاه.همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی و سربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه

18

روز جهانی کنترل دخانیات

4   مهر

1 روزه

توسط گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات.

19

هفته سالمند

5   الی 11  مهر

یک

 هفته

توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده  در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات

20

هفته ملی کودک

14 الی 20 مهر

یک هفته

توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه

21

روز  ملی سل

23 مهر ماه

1  روزه

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت ، و درج مطلب  در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی .

22

روز  جهانی غذا

24 مهر ماه

1  روزه

توسط واحد تغذیه  در مرکزبهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر  در معابر و درج مقاله و متون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و همچنین درج شعاردرLED معاونت اموربهداشتی .

23

هفته کاهش خطر بلایا

19  الی24 مهر

یک هفته

توسط گروه مدیریت بحران وکاهش خطر بلایا در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه .

24

هفته ملی سبا

 

24 الی 30 مهر

یک هفته

توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه.

25

هفته بهداشت روان

24  الی  30  مهر 

یک هفته

توسط واحد سلامت روان در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLED معاونت امور بهداشتی و سربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه .

26

هفته اطلاع رسانی  ایدز

8 الی  14 آذر 

یک هفته

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهادرمرکزبهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها باتهیه و توزیع مواد آموزشی،پمفلت،تراکت و... ونصب بنردرمعابر ودرج مقاله ومتون آموزشی درسایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه  ، بر گزاری  نشست خبری با حضور اصحاب رسانه استان ، همچنین درج شعار درLED معاونت اموربهداشتی وسربرگ مکاتبات اداری درسطح دانشگاه وادارات ،  بازدید مسئولین از مرکز کلینیک مثلثی همدان  و سایر برنامه های اجرایی

27

روز جهانی و هفته پژوهش

25 آذر

یک هفته

مشارکت در برگزاری نمایشگاه یک هفته ای و ارائه عملکرد معاونت امور بهداشتی در خصوص امور تحقیقاتی و پژوهشی در طول یک ساله گذشته

 

هفته ملی مبارزه با سرطان

8  الی  15 بهمن 

یک هفته

توسط گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در مرکز بهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت ، و درج مطلب  در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه و همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی .

28

ایام ا.. دهه مبارک فجر93

10  الی  22  بهمن

10 روزه

برنامه های اجراء شده : آذین بندی و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران در سطح مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستانها و مراکز  بهداشتی درمانی شهری روستایی ، پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت و ... در طول ایام دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی در بیش از 800 خانه بهداشت ، مرکز بهداشتی در مانی شهری و روستایی و پایگاه های سلامت و ستاد مراکز بهداشت شهرستانها و استان .

1.    حضور مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکز بهداشت شهرستانها و کارشناسان در جلسات هماهنگی برنامه ها قبل از آغاز دهه مبارک و همچنین شرکت نامبردگان در طول ایام دهه مبارک در برنامه های منطقه ای از جمله همایش ها ، نمایشگاهها ، نماز جمعه ، مدارس ، پادگانها و... و ایراد سخنرانی و بیان دستاوردهای انقلاب در حیطه سلامت پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی .

2.    شرکت فعال مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکز بهداشت شهرستانها در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداء گرانقدر شهرستان ها.

3.    دیدار با خانواده های معزز شهداء ، جانبازان ، ایثارگران و آزادگان و تقدیم هدیه توسط مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکز بهداشت شهرستانها در طول ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی .

4.    عیادت از بیماران بستری در بیمارستانها توسط مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکز بهداشت باتفاق مدیران و مسئولین ادارات شهرستان در ایام دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی .

5.    مشارکت فعال شبکه ها و مراکز بهداشت شهرستانها در اجرای برنامه های محلی(برگزاری مسابقات علمی و ورزشی و.... ) در طول ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی .

6.    مشارکت فعال مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکز بهداشت در برنامه های افتتاحیه و کلنگ زنی پروژه های تازه تاسیس در سطح شهرستانها در طول ایام دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی از جمله :  تعداد 9 خانه بهداشت .

7.    هماهنگی با بسیج جامعه پزشکی شهرستان و اعزام تیمهای پزشکی به مناطق روستایی در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و ویزیت رایگان بیماران .

8.    شرکت فعال مدیران محترم شبکه ها و روسای محترم مراکزبهداشت شهرستانها و کارکنان در راه پیمایی روز  22 بهمن ماه و نماز جمعه ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی.

9.        درج شاخصهای بهداشتی و سلامت در ویژه نامه شهرستان

10.    ارسال پیامک عرض تبریک و تهنیت دهه مبارک فجر توسط مدیران .

پروژه های افتتاح شده و کلنگ زنی :

1-      خانه بهداشت چاله کند      از توابع شهرستان          کبودرآهنگ

2-      خانه بهداشت اورقین              ازتوابع شهرستان         کبودرآهنگ

3-      خانه بهداشت داس قلعه          از توابع شهرستان         کبودرآهنگ

4-      خانه بهداشت طائمه              از توابع شهرستان         نهاوند

5-      خانه بهداشت چوقا سراحی      از توابع شهرستان          نهاوند

6-      خانه بهداشت چپقلو              از توابع شهرستان          فامنین

7-      خانه بهداشت حبشی             از توابع شهرستان          اسد آباد

8-      خانه بهداشت لک لک            از توابع شهرستان          اسد آباد

9-      خانه بهداشت دهلق              از توابع شهرستان         ملایر

10-  خانه بهداشت انصارلامام         از توابع شهرستان همدان (کلنگ زنی )

 

29

روز سلامت مردان

1  اسفند

1  روزه

توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده  در مرکزبهداشت استان و مراکزبهداشت شهرستانها با تهیه و توزیع مواد آموزشی ، پمفلت ، تراکت و... و نصب بنر و پرده نوشته در معابر و درج مقاله ومتون آموزشی در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه. همچنین درج شعاردرLEDمعاونت اموربهداشتی و سربرگ مکاتبات اداری .

 

30

مشارکت در هماهنگی و اجراء برنامه های کشیک نوروزی

از 25 اسفند 93 الی  15 فروردین 94

-کشیک 20 روزه

با 66 مرکز فعال شبانه روزی

 

در ستاد استان و مراکز بهداشت شهرستانها  با هنمکاری استانداری ، فرمانداری ، دفتر ریاست دانشگاه ، دفتر معاونت امور بهداشتی و معاونین ،گروه مهندسی بهداشت محیط وحرفه ای، گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ، امور آزمایشگاه ها ، گروه گسترش شبکه ها ، واحد دارویی درمرکز بهداشت استا نبا هماهنگی مراکز بهداشت شهرستانها نسبت به  آماده سازی نیروهای عملیاتی برای برنامه های کشیک نوروزی باتهیه وسایل و مواد اولیه مورد نیاز  همچنین تهیه و توزیع موادآموزشی، نصب بنر درمعابر و درج مقاله ومتون آموزشی درسایت معاونت امور بهداشتی،سایت و  ماهنامه دانشگاه.

لازم به ذکر است که  مراکز شبانه روزی بطور 24 ساعته ، مراکز سر راهی در وقت اداری ، کشیک بهداشت محیط به صورت سه شیفته (شبانه روز )، کشیک هاری و بیماریها ، کشیک سر پرستی ، آزمایشگاه و دارویی در وقت اداری فعال و سایر ساعات به طور آنکال انجام وظیفه نموده اند ، که خوشبختانه هیچ گونه اپیدمی بیماری و... بروز پیدا نکرد وآمار و عملکرد مربوطه طی فرمهای ویژه در زمان خود گزارش گردیده است .

 

31

تعداد خبر و مقاله درج شده در سایت معاونت امور بهداشتی و سایت دانشگاه

طول سال

420 مورد

با همکاری کلیه گروه ها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و شهرستانها ، همچنین همکاری مناسب دفتر ریاست دانشگاه ، روابط عمومی ، معاونین دانشگاه و اداارات مرتبط با امر سلامت در سطح استان .

32

تعداد خبر و مقاله درج شده در

ماهنامه دانشگاه

طول سال

85 مورد

باهمکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان

33

تعداد بازدید کننده ها از سایت معاونت امور بهداشتی

طول سال

350142  بار

باهمکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان

 

34

درج شعار در LED مرکز بهداشت استان

در طول سال 92

بیش از  450 مورد

باهمکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان

35

تعداد برنامه های تلویزیونی هماهنگ شده طی برنامه سلامت و اخبار پخش شده از مرکز همدان

طول سال

58 مورد

باهمکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان 28 مورد حضور کارشناس و بیش از 30 مورد پوشش خبری

 

36

تعداد برنامه و پیام رادیویی، طی برنامه های مختلف و اخبار پخش شده

طول سال

65 مورد

باهمکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان

 

37

تعداد پیامکهای ارسالی

طول سال

45000مورد

باهمکاری کلیه گروهها وواحدهای فنی واجرایی مرکز بهداشت استان

 

38

هماهنگی و درج شعار در سر برگ نامه ها در مناسبتهای سلامت

در طول سال

25 نوبت

با همکاری کلیهگروههاوواحدهایفنیواجراییمرکزبهداشتاستان و معاونین دانشگاه و ادارات مرتبط با سلامت

39

مشارکت در برگزاری سایرمناسبتها ( روز پدر ، روز زن ، هفته دولت ، ایام دهه فجر و...)

طول سال

8

با همکاری کلیه گروهها و واحدهای فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان و درج مطلب و شعار در سایت معاونت امور بهداشتی ، مشارکت در برنامه ها و        برگزاری جلسات و آئینهای مربوطه ، آذین بندی مراکز ، افتتاح و کلنگ زنی مراکز و...

40

مشارکت در بر گزاری مراسم تودیع و معارفه و حضور در بازدیدها در معیت معاون امور بهداشتی

طول سال

16 مورد

با همکاری مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت شهرستانها در سطح استان

41

پیگیری و اقدام در خصوص   نامه های رسیده

طول سال

 بیش از 600 مورد

اقدام اساسی ، ارسال پاسخ و ....

 

جدول شماره  دو: شرح خلاصه عملکرد ، ستاد استان و شهرستانها در هفته ملی سلامت- سال 93

ردیف

موضوع

تعداد

مناسبت و محل

ملاحظات

1

تعداد جلسات هماهنگ شده

به منظور ایجاد آمادگی برای هفته سلامت

35

 مورد

در استان و

شهرستانها

قبل از شروع

هفته سلامت

 

2

 

 

 

 

تعداد برنامه های اجراء شده

در طول هفته سلامت

 

بیش از 200مورد

شامل : همایش ، کاناوال ، نمایشگاه ، پیاده روی عمومی ، تئاتر خیابانی ،مسابقات ورزشی  و علمی ، عیادت از بیماران ، دیدار با خانواده معظم شهداء و...

در طول هفته سلامت

در تمام شهرستانها

 

3

تعدادسخنرانیهای مسئولین وکلاسهای آموزشی...)

132  مورد

در مرکز استان و شهرستانها

توسط مسئولین ازجمله : ریاست دانشگاه ، معاونت امور بهداشتی،ائمعه جماعات ، مدیران شبکه و روسای مراکز بهداشت ،کارشناسان

4

تعداد افتتاحیه و کلنگ زنی

5مورد

در شهرستانهای بهار،اسدآباد وکبودرآهنگ

در طول هفته

( 2 پایگاه فوریت و3 خانه بهداشت )

 

5

 

 

 

برنامه های رادیو و تلوزیون

( پوشش خبری،مصاحبه،پیام )

 

35  مورد

 

در مرکزاستان وشهرستانها

 

توسط مسئولین ازجمله: ریاست دانشگاه، معاونت امورب هداشتی،توسط مسئولین ازجمله: ریاست دانشگاه،معاونت اموربهداشتی،ائمعه جماعات،مدیران شبکه هاو روسای مراکزبهداشت ،کارشناسان

6

 

تعداد پوستر ، پمفلت ،

تراکت های مختلف آموزشی

45000 برگ

توزیع دربین شهرستانها

طول هفته سلامت

7

فیلم های آموزشی 90 ثانیه ای تهیه شده

18 مورد

 

توزیع در سینماهاو کانونهای تربیتی جهت پخش قبل از شروع برنامه

طول هفته سلامت

 

8

تعداد عکس و فیلم تهیه شده از برنامه ها

بیش از

1200 مورد

برنامه های مختلف

طول هفته سلامت

9

تکثیر ونصب پرده و بنر

520 عدد

توزیع در بین شهرستانها

طول هفته سلامت

10

تقدیم لوح

150  عدد

تقدیر از حامیان و فعالین

عرصه سلامت

در طول هفته سلامت

11

هدیه

150 عدد

تقدیرازحامیان و فعالان

عرصه سلامت

در طول هفته سلامت

12

هدیه (دستگاه فشار سنج )

58  دستگاه

تقدیم به

فعالان عرصه سلامت

در روز اختتامیه

به تاریخ 8/2/93

13

سایرهدیه ها

92

تقدیم به فعالان عرصه سلامت

در طول هفته سلامت

14

جوایز متفرقه

150 عدد

اهداء در شهرستانها

در طول هفته سلامت

15

کارت هدیه 50 هزار تومانی

45  عدد

تقدیم به شرکت کنندگان در پیاده روی عمومی هفته سلامت

در طول هفته سلامت

 

 

 

عباس چاوشی سر پرست روابط عمومی