صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت محيط و کار > بهداشت حرفه اي  > محتوی آموزشی دوره مدون طب کار 

محتوی آموزشی دوره مدون طب کار

   دانلود : محتوی آموزشی دوره مدون طب كار دي 95           حجم فایل 42455 KB
   دانلود : Pulmonary diseases           حجم فایل 1043 KB
   دانلود : PHYSICAL HAZARDS heat and cold 3           حجم فایل 522 KB
   دانلود : PFT2           حجم فایل 1332 KB
   دانلود : Occupational HEARING LOSS           حجم فایل 375 KB
   دانلود : LIVER DESEASES           حجم فایل 420 KB
   دانلود : HCWs           حجم فایل 375 KB
   دانلود : EYE &WORK           حجم فایل 721 KB
   دانلود : OCCUPATIONAL HEALTH           حجم فایل 5133 KB
   دانلود : LOW BACK PAIN           حجم فایل 3621 KB
   دانلود : impairment RM           حجم فایل 5133 KB
   دانلود : HEART           حجم فایل 408 KB
   دانلود : ERGONOMICS           حجم فایل 2583 KB
   دانلود : CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS           حجم فایل 3567 KB
   دانلود : CANCER           حجم فایل 2583 KB
   دانلود : skin           حجم فایل 681 KB
   دانلود : Occupational skin disease3           حجم فایل 1510 KB
   دانلود : Occupational Hematology           حجم فایل 621 KB
   دانلود : Occupation nephro toxin& reproductive           حجم فایل 1510 KB
   دانلود : occ can           حجم فایل 626 KB
   دانلود : General principle of neurotoxicology           حجم فایل 128 KB
   دانلود : COMPONENT OF STRESS PROCESS2           حجم فایل 341 KB
   دانلود : CHEMICAL toxic           حجم فایل 128 KB
   دانلود : biologic monitoring           حجم فایل 318 KB