صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت سلامت خانواده، جمعيت و مدارس > واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس > معرفی با واحد 

تبیین جایگاه و تاکید بر اهمیت برنامه های سلامت جوانان، نوجوان و مدارس

در حال حاضر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، بالغ بر یک سوم جمعیت کشور را جمعیت نوجوان و جوان تشکیل می دهد. بر این اساس توجه به سلامت گروه های سنی یاد شده به موازات اهمیت بخشی به سلامت سایر گروه های سنی، ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. طبعا برخورداری از جامعه نوجوان و جوان سالم و پویا، بهره مندی از افراد سالم و کارامد در دوران میانسالی و سالمندی را در آینده به دنبال خواهد داشت. با توجه به مخاطرات مهمی که این سنین را در مقایسه با سایر گروه های سنی تهدید می نماید لذا نوع مداخلات مورد انتظار بر اساس اولویت های مداخله ای این سنین نیز متفاوت خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع همچنین گستردگی و تنوع خدمات سلامتی در گروه سنی نوجوان و جوان، تفکیک آنها به لحاظ تشکیلاتی در حوزه ستادی وزارت متبوع طی سال 92 مورد تاکید واقع شد و با این اقدام تلاش شد تا با بهره گیری از ظرفیت های موجود بخشی و فرا بخشی، دستیابی به اهداف مورد انتظار بر مبنای شاخص های سلامتی هر یک از گروه های سنی مذکور بطور جداگانه تسهیل و تسریع گردد.

بخش عمده ای از جمعیت گروه سنی نوجوان را جمعیت دانش آموزی تشکیل می دهد و البته پرداختن به سلامتی گروه نوجوان خارج از مدرسه نیز به لحاظ مشکلات دسترسی به آنان به همان میزان از اولویت برخوردار خواهد بود.بر اساس تفاهم نامه منعقد فی ما بین وزارت متبوع و حوزه مرتبط در وزارت آموزش و پرورش ، اقداماتی نظیر مدارس مروج سلامت، پایگاه تغذیه سالم، خدمات مشاوره ای، فعالیت بدنی مناسب و... در سرلوحه اقدامات مرتبط با سلامتی دانش آموزان قرار گرفته است.

از سویی دیگر اداره سلامت جوانان بر اساس رسالت سازمانی خود، متعهد است تا با استفاده از تمامی ظرفیت های بخشی و فرا بخشی و مشارکت همه جانبه با ذینفعان مرتبط، فعالیت ها و اقداماتی گسترده در قالب 8 بسته راهبردی را به اجرا درآورد. در این بسته های راهبردی، موضوعات مهمی همچون مراقبت ها وخدمات بهداشتی جسمی و روانی، سبک زندگی سالم، سلامت اجتماعی، سلامت جنسی، بهداشت باروری و ازدواج سالم و... مورد تاکید واقع گردیده است.

بر اساس سیاستهای جدید جمعیتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و با تاکید بر برخوداری جامعه از جمعیت جوان شاداب، پویا، با نشاط و بالنده، تمامی دستگاههای ذیربط به ارائه سیاستها و برنامه های مرتبط با سلامت گروه سنی مذکور گردیده اند تا با الهام از رهنمودهای رهبری و مطابق با بسترهای قانونی موجود و بویژه قوانین برنامه ی پنجساله کشور گامی موثر در جهت ارتقاء سلامت جوانان این مرز و بوم برداشته شود.

با توجه به مطالب پیشگفت، همسو با اجرایی نمودن سیاست ها و برنامه های مرتبط با سلامتی گروه های سنی نوجوان و جوان، واحد جوانان، نوجوان و مدارس نیازمند عزم جدی و اقداماتی خواهد بود که در پرتو حمایت های همه جانبه می توان افق روشنی را برای تامین اهداف مورد انتظار در آینده ترسیم نمود.

                                                                      واحد جوانان، نوجوانان و مدارس