صفحه اصلی > معرفی معاونت > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها > گروه بيماريهاي غير واگير > دستورالعمل ها 

دستورالعملها

   دانلود : محتوی آموزش بهورزی           حجم فایل 299 KB
   دانلود : برنامه آموزشی پیشگیری و غربالگری سرطان های شایع           حجم فایل 506 KB
   دانلود : پس آزمون سرطان           حجم فایل 101 KB
   دانلود : پيش آزمون سرطان           حجم فایل 86 KB
   دانلود : غربالگري سرطان           حجم فایل 889 KB
   دانلود : سرطان پستان           حجم فایل 1938 KB
   دانلود : پيشگيري از سرطان           حجم فایل 335 KB
   دانلود : نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر           حجم فایل 8423 KB
   دانلود : سرطان           حجم فایل 238 KB
   دانلود : برنامه كشوري پيشگيري و كنترل ديابت           حجم فایل 777 KB
   دانلود : دستورالعمل ثبت و گزارش سرطان           حجم فایل 12243 KB
   دانلود : راهنماي تكميل فرمهاي ثبت سرطان           حجم فایل 9551 KB