صفحه اصلی > معرفی معاونت > گروه کاهش خطر در بلایا وحوادث > آشنایی با واحد 

 

 

معرفی پرسنل و شرح وظایف


 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد ربیع یگانه 

مدرک تحصیلی: پزشک

مسئولیت های فعلی: سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر و بلایا

تلفن تماس: 4245657-0811 داخلی 219

آدرس پست الکترونیکی

 : dr.rabiyeganeh@yahoo.com

 : dr.rabiyeganeh@gmail.com

Description: Border

 نام و نام خانوادگی: مهندس علی ظهیری

مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها

مسئولیت های فعلی: نماینده گروه مبارزه با بیماریها در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245412-0811 داخلی 259

آدرس پست الکترونیکی:

Ali_zahiri_saleh@yahoo.com

Description: Border

 نام و نام خانوادگی: دکتر مرضیه ارجمندیان

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

مسئولیت های فعلی: نماینده گروه گسترش در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4246005-0811 داخلی208

آدرس پست الکترونیکی:

Mahdi_marz@yahoo.com 

Description: Border

نام و نام خانوادگی: مهندس سید علیرضا میرمحمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

مسئولیت های فعلی: نماینده واحد بهداشت محیط در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245093-0811داخلی 206

آدرس پست الکترونیکی: -

Description: Border

 نام و نام خانوادگی: دکتر بهناز داها

مدرک تحصیلی: دکترای دارو سازی

مسئولیت های فعلی: نماینده امور داروئی در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245416-0811 داخلی 247

Description: Border

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا اسکندری

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

مسئولیت های فعلی: نماینده واحد آموزش بهداشت در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245407-0811 داخلی 253

Description: Border

نام و نام خانوادگی: خانم شراره ذکائی

مدرک تحصیلی: کاردان علوم آزمایشگاهی

مسئولیت های فعلی: نماینده امور آزمایشگاه ها در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245410-0811 داخلی 240

Description: Border

نام و نام خانوادگی: خانم آرزو کاوه ای

مدرک تحصیلی: کارشناس تغذیه

تلفن تماس: 4245094-0811 داخلی 227

مسئولیت های فعلی: نماینده واحد تغذیه در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

Description: Border

                                             نام و نام خانوادگی: خانم معصومه قهرمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت خانواده

مسئولیت های فعلی: نماینده گروه جمعیت وتنظیم خانواده در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث 

تلفن تماس: 4245414-0811 داخلی 224

آدرس پست الکترونیکی:

  Gahremani71@yahoo.com

Description: Border 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناس روان شناسی بالینی

مسئولیت های فعلی: نماینده واحد بهداشت روان در گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا و حوادث

تلفن تماس: 4245409-0811 داخلی 225

آدرس پست الکترونیکی:

Alibaranoo1@yahoo.com   

 

نام و نام خانوادگی: ناصر رضی

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی

مسئولیت های فعلی: کارشناس واحد بلایا

تلفن تماس: 4245828-0811 

آدرس پست الکترونیکی: